اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

دستیابی به رابطه ای که بتواند برآورد دقیق تری از رسوب داشته باشد یکی از مهم ترین مسایل مهندسی آب می باشد. برای تعیین رابطه ای مناسب در یک منطقه باید شرایط منطقه را باشرایطی که روابط در آن شکل گرفته اند و با توجه به محدودیت اطلاعات بدقت بررسی کرد تا به جواب مناسبی دست یافت. در این تحقیق میزان حساسیت تعدادی از روابط بار بستر نسبت به دبی جریان بصورت مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به عدم وجود مقادیر بار رسوب رودخانه نشان داده شد که چگونه می توان با در نظر گرفتن ویژگی هر رابطه و نتایج تحلیل حساسیت رابطه ای مناسب برای منطقه را بطور تخمینی بدست آورد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی حساسیت روابط هیدرولیکی بار رسوبی بستر نسبت به آبدهی رودخانه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان