اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

اطلاعات انتشار

سال

هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کنند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد. در مفاهیم گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است و یکی از این خصوصیات که باعث می گردد، اطلاعات برای تصمیم گیری ها، مفید واقع شود، ارائه اطلاعات قابل اتکا است. اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه باشد. مدیران انگیزه دارند، با مدیریت سود در نتایج عملیات شرکت تغییر ایجاد نمایند که این امر باعث نقض بی طرفی و از بین رفتن قابلیت اتکا اطلاعات می گردد. یکی از راه های مدیریت سود که تحقیقات حسابداری روی آن تمرکز نموده، بحث اختیار مدیریت نسبت به اقلام تعهدی است. در این تحقیق ابتدا به تعریف و بیان مفهوم اقلام تعهدی در حسابداری پرداخته شده است و سپس انواع مدل های تفکیک اجزای اقلام تعهدی به دو جزء منتظره و غیرمنتظره آن که توسط محققین غربی مورد استفاده قرار گرفته، اشاره و در پایان با مقایسهی این مدل ها، با مدل های مورد استفاده توسط محققین ایرانی، نتیجه گیری شده که علی رغم اینکه برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء آن توسط محققین غربی ده مدل مورد استفاده قرار می گیرد، ولی توسط محققین ایرانی عمدتاً، از دو مدل شامل: مدل جونز و مدل جونز تعدیل شده برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزای منتظره و غیرمنتظره آن، استفاده گردیده است. بدیهی است این مقاله می تواند نوشتار آموزشی مناسبی جهت آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری با مفهوم اقلام تعهدی و مدل های تفکیک اجزای آن، در کمترین زمان ممکن باشد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مروری جامع بر اقلام تعهدی و مدل های تفکیک اجزای آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان