اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاییز- شماره ۱۷، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۴۳ تا صفحه‌ی ۵۲

اه‌ هویت(موفق،معوق،تحمیل شده و پراکنده)از دقت کافی برخوردارند (ضرایب آلفا برای 4 پایگاه از 0\76 تا 0\85)و الگوی نظری مارسیا (1966)در زمینهء هویت من(اکتشاف و تعهد)برای اندازه‌گیری در فرهنگی ایرانی از روایی برخوردار است.تحلیل محتوا و ساختار مقیاس‌ هویت من نیز شناسایی هرچهار پایگاه هویت را امکانپذیر کرد و نشان‌ داد که نواحی تشکیل دهندهء پایگاههای هویت به وضوح متمایزند و مقیاس تدوین شده برای اندازه‌گیری هویت من در هر دو جنس معتبر است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان