اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

رستمينه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۶

چکیده: مقدمه: مخازن و دریاچه ها بعنوان منابع تامین کننده مصارف شرب، صنعت، کشاورزی دایما در معرض آلودگی قرار دارند . نظر به موقعیت حیاتی این منابع و محدودیت مطالعاتی در خصوص آلودگی ناشی از فلزات سنگین این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین کروم، کادمیوم،روی،روی،مس،نیکل،سرب،آهن و منگنز در پروفایل عمودی آب چا ه نیمه شماره3 انجام گردید . روش پژوهش: مطالعه از نوع توصیفی– مقطعی بمدت 7ماه از اوایل فروردین ما ه تا اواخر مهر ماه سال 1390 بر روی مخزن چاه نیمه3 زابل انجام گردید در ماه دو بار از عمق های 15،13،11،9،7،5،3،1متر تعداد96 نمونه برداشت و غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید . نتایج بدست آمده توسط نرم افزارSPSS18و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی بوسیله آزمونANOVAبا در نظر گرفتن سطح معنی دارP 0.05تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین غلظت فلزات نیکل،روی،آهن،مس،کروم،سرب،منگنز و کادمیوم بترتیب 098\0 ،05\0 ،04\0 ،04\0 ،013\0 ،006\0 ،002\0و صفر میلیگرم در لیتر بود. نتیجه گیری: مقایسه نتایج با استاندارد ملی ایران نشان می دهد که بجز نیکل غلظت کلیه فلزات سنگین اندازه گیری شده در محدوده استانداردمیباشند . بین غلظت فلزات سنگین مورد بررسی و عمق رابطه معنی داری مشاهده نشد (p 0.05 ) .در نتیجه مخزن دارای آلودگی قابل ملاحظه ای نسبت به فلزات سنگین نمی باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی غلظت فلزات سنگین در پروفایل عمودی منبع آب چاه نیمه شماره3 زابل در سال 1390» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان