اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۵۴۳ تا صفحه‌ی ۵۵۰

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی–عضلانی از شایع‌ترین آسیب‌های ناشی از کار به خصوص در صنایع کوچک محسوب می‌گردد به طوری که بیشتر کشورها پیشگیری از آن را به صورت یک اولویت ملی در آورده‌اند مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات در کارگران شاغل در کارگاه‌های تولید آجر شهرستان یزد انجام شده است. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی بر روی 220 نفر از کارگران شاغل در کوره‌های تولید آجر شهرستان یزد انجام گردیده است که به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی–عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد مطالعه قرار گرفت و برای ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی–عضلانی نیز از روش QEC استفاده شد که بدین منظور در هر ایستگاه کاری از کارگر فیلم گرفته شد و در آخر نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS–13 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب 56\10±02\30 و 94\5±57\6 سال بدست آمد همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه نوردیک، 8\61 درصد افراد مورد مطالعه در یک سال گذشته حداقل در یکی از نواحی بدن دچار درد و ناراحتی بودند و بین سطح خطر بدست آمده از روش QEC و فراوانی علایم اختلالات اسکلتی–عضلانی ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت(001\ 0 P ). نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص گردید که میزان شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی شغلی در بین کارگران شاغل در کارگاه‌های تولید آجر بالا می‌باشد لذا لازم است که هر چه سریع‌تر با در نظر گرفتن اقدامات کنترلی مناسب شرایط موجود اصلاح گردند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارگران شاغل در کوره های آجرپزی شهرستان یزد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان