اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

قبل از هرگونه اقدام کنترلی روی خندقها لازم است مکانیسم آنها مشخص گردد . ل ذا در این راستا مناسب تر است مناطق مختلف خندقی طبقه بندی شده و با توجه به خصوصیات هر یک، راهکار مناسب برای کنترل آنها ارائه گردد. اولین مبنای مناسب برای این کار، اقلیم می باشد . لذا در استان مرکزی پس از تهیه نقشه اقلیم، مناطق خندقی هر اقلیم شناسایی شده و در هر اقلیم دو منطقه معرف خندقی در نظر گرفته شد. با توجه به 4 اقلیم که حدود 99 درصد خندق ها در آنها قرار داشتند، 8 منطقه خندقی در نظر گرفته شد و در هر منطقه عوامل اقلیمی، کاربری اراضی، عوامل ریخت شناسی و عوامل مهم موثر در ایجاد خندق استخراج گردید. نتایج نشان داد که طبقه بندی اقلیمی در نظر گرفته شده با توجه به تجزیه و تحلیل خوشهای و بر مبنای عوامل اقلیمی مورد تایید می باشد و وسعت مناطق خندقی در اقلیم خشک تر بیش تر می باشد. حتی در این اقالیم مناطق خندقی عمدتا در کاربری مرتع تشکیل شده، خاک شرایط نامساعد تری داشته و پلان و درجه تکاملی خندق ها با مناطق با اقلیم مرطوب تر فرق می کند. در اقالیم مرطوب تر عمدتا خندق ها در زمینهای زراعی و بدلیل شیوه های نامناسب زراعت ایجاد شده اند. با توجه به این که مهم ترین تاثیر عوامل اقلیمی (مانند
بارندگی) بر روی خاک است، در طبقه بندی مناطق خندقی پس از اقلیم، مناسب تر است خاک مبنای طبقه بندی قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رابطه اقلیم، وسعت عرصه خندقی و خصوصیات ریخت شناسی خندق دراستان مرکزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان