اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاییز و زمستان- شماره ۷، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۷۹ تا صفحه‌ی ۹۱

پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان ومدیران واحد های تجاری است. لازمه پیش بینی و ارزیابی دقیق و موثر عملکرد مالی ،‌انتخاب اطلاعات مالی مربوط و با محتوای اطلاعاتی بالا می باشد. نسبت های مالی از متداولترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است، که در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی ،‌تداوم سودآوری و تداوم فعالیت واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. از سویی دیگر عموما این نسبت ها بر مبنای اطلاعات حسابداری موجود در صورت های مالی اساسی با اهداف مختلف شکل گرفته اند.نسبت های مالی نقدی از ترکیب اطلاعات موجود در صورت جریان های نقدی و ترازنامه و نسبت های مالی تعهدی از ترکیب اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه ،بدست می آیند.هریک از مبناهای نقدی و تعهدی دارای معایب و مزایایی بوده ومحتوای اطلاعاتی متفاوتی دارند. مقایسه نسبت های مالی نقدی و تعهدی و همچنین انتخاب نسبت هایی با محتوای اطلاعاتی بالا جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری برای ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران در خور توجه است.در این مقاله ضمن بیان انواع مدل های ارزیابی عملکرد به بررسی مبانی نظری مربوط به محتوای اطلاعاتی نسبت های نقدی و تعهدی جهت ارزیابی عملکرد مالی پرداخته شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مبانی نظری محتوای اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی در تعیین ارزیابی عملکرد مالی و واحدهای تجاری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۹۰۰ تومان