اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

روشهاي عددي در مهندسي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳۱ تا صفحه‌ی ۱۴۶

چکیده تعیین نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر شناور، اولین مرحله در طراحی شناورهای زیرسطحی است. نیروهای هیدرودینامیکی برحسب ضرایب هیدرودینامیکی بیان می گردند. در این مقاله روشی جهت تعیین ضرایب هیدرودینامیک غیر خطی میرایی شرح داده شده است. در این روش از محاسبه تغییرات ضرایب درگ و لیفت با زاویه حمله و انحراف جهت تعیین ضرایب میرایی استفاده شده است. روش ذکر شده، برای تعیین ضرایب میرایی زیردریایی سابوف نیز به کار رفته است. در این مقاله همچنین از روشی جدید جهت تعیین ضرایب خطی جرم افزوده در راستاهای طولی و عرضی زیردریایی استفاده شده است. جهت اثبات کارایی این روش، نتایج به دست آمده با نتایج مشخص موجود برای ضریب جرم افزوده یک کره مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی عددی با نتایج موجود تجربی برای زیردریایی همخوانی خوبی دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی عددی ضرایب میرایی و جرم افزوده یک شناور زیرسطحی در آب عمیق» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان