اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه

مهمترین تلاش آشکار ی که در اداره سازمانها، بو یژه در یک دهه اخ یر در جهان و نیز کشور ما به روشن ی قابل مشاهده است بهبود در همه ابعاد و و یژگیهای عملکرد سازمان منجمله ک یفیت، محیط زیست، ایمن ی و بهداشت حرفه ا ی(منجمله ارگونوم ی) در ارتباط با محصولات، فعال یتها و فرا یندها و خدمات با هدف افزا یش رضا یت مشتری، کارکنان، مراجع ذ یصلاح قان ونی، جامعه و سهامداران و نها یتا دست یابی به عملکرد تجار ی فابل قبول در عین حال رضایت همه طرفهای ذینفع می باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جایگاه مهندسی فاکتورهای انسانی در سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت کیفیت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان