اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۴۲، سال

صفحات

۱۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۰ تا صفحه‌ی ۱۶۶

هدف از این پژوهش، بررسی هنجاریابی، اعتبار و روایی «مقیاس سنجش مانیای یانگ» در دو گروه بهنجار و بیمار مانیک بوده است. برای گروه بهنجار به شیوه نمونه گیری هدفمند 250 نفر از جمعیت عمومی شهر اصفهان و برای گروه بیمار به روش نمونه در دسترس 64 بیمار مانیک بستری در اورژانس روانپزشکی «نور» انتخاب گردیدند. «پرسشنامه تشخیصی جامع بین المللی برای گروه بیمار»، «پرسشنامه سلامت عمومی» برای گروه بهنجار و «مقیاس سنجش مانیای یانگ» برای هر دو گروه اجرا شد. ضریب اعتبار آلفای کرونباخ گروه بیمار 0.72، گروه بهنجار 0.63 و اعتبار بین ارزشیابان گروه بیمار 0.96 بود. رتبه های درصدی و نمرات معیار T به عنوان هنجارهای مقیاس یانگ محاسبه گردید. ضریب روایی تشخیصی نمرات کل و عضویت گروهی برابر با 0.84 بدست آمد. روایی همزمان مقیاس یانگ با پرسشنامه تشخیصی جامع بین المللی برابر با 0.87 محاسبه شد. نتایج تحلیل تمایزات بیانگر نقطه برش 17.14، حساسیت 98.4 درصد و ویژگی 98.4 درصد بود. مقیاس یانگ ابزاری معتبر با روایی، حساسیت و ویژگی قابل قبول بوده و دارای قابلیت کاربرد در کارهای بالینی و پژوهشی می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «هنجاریابی، اعتبار و روایی مقیاس سنجش مانیای یانگ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان