اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

مهر- شماره ۴۶، سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۳ تا صفحه‌ی ۲۲

از جنگ، تعریف واحدی نشده است. اصولا از هیچ واژه مربوط به حوزه علوم انسانی، مفهوم یکسانی وجود ندارد؛ از این رو، هرکس و هر اندیشه‌ای جنگ را به گونه‌ای تعریف می‌کند که با تعریف دیگری ناسازگار است. تعدد در تعریف جنگ، تنوع در طبقه‌بندی و انواع آن را نیز پدید می‌آورد. به همین نسبت، انگیزه جنگ نیز متفاوت است و بر سر انگیزه مشروعیت جنگ اتفاق نظر نیست. مقاله حاضر می‌کوشد، تعریف جامعتر و قابل قبولتر از جنگ، انواع و انگیزه‌های آن، با تکیه به جنگ تحمیلی ارائه کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان