اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

امروزه در کشورهای مختلف جهان با گسترش علوم انسانی و شگکل گیری روشهای گوناگون تحقیقاتی ،پژوهشی با ابعاد وسیع و همه جانبه ای که به خود گرفته است ،به عنوان یکی از مهمترین بازوهای مسولان و دست اندرکاران ،صاحبان صنایع و خدمات ،برنامه ریزان و ...گشته است به نحوی که در کشورهای پیشرفته انجام تحقیق و پژوهشی از جنبه ها مختلف بخشی از فعلیتهای لازم الاجرا قلمداد میشود و هر ساله بوجه های کلانی را به خود اختصاص میدهد . از بین روشهای مختلف تحقیق ، مطالعات ارزیابی (evaluation atudy) جایگاه ویژهای را در امر برنامه ریزیهای خرد و کلان به خود اختصاص داده است که خود به بخش های گوناگونی برای ارزیابی مقاصد مختلف تقسیم میشود .اصولا در جهان کنونی دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که شروع ،انجام و ادامه یک طرح و یا برنامه بدون مطالعه و بررسی علمی مقدور و به صرفه باشد زیرا با توجه به صرف هزینه های بسیار در این زمینه از جنبه اقتصادی معقول نمیباشد و از ان مهمتر از نقطه نظر اجتماعی و تاثیر ان بر مخاطبان برنامه و یا به عبارت دیگر پس خورد (Feed dack ) ان در بین مخاطبان جامعه ، بدون تحقیق و د ریافت نظرات این مخاطبان، امری خلاف واقع باشد از اینرو بسیار ضروری میرسد که با گذشت چند سال از طرح (پیشنهادها) و همچنین عدم استقبال وسع کارکنان در دوره های بعدی ، پس خورد (Feed back ) این نظام در محیط کاری هم از لحاظ شاخصهای کمی و هم شاخصهای کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد ،در سالهای پس از پایان جنگ جهانی دوم دگر گونیهای بیسیاری در اداره سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی در بخشهای خصوصی و عمومی کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان پدید امد . برای گسترش دامنه و پیوستگی جامعه کارکنان به سازمان محل خدمت خود شیوه های گوناگون انگیزشی به کار گرفته شد. در دو دهه اخیر این شیوه های نوین انگیزشی بسیار گسترش پیدا کرده و پوشش عمومی تری را به رست اورده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نظام پیشنهادات ،مردم سالاری صنعتی و افزایش بهره وری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان