اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاییز- شماره ۹، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۲۰۱ تا صفحه‌ی ۲۰۸

مقدمه: این پژوهش، با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسش­نامه سلامت روانی و جسمانی (فرم کوتاه 36سئوالی نسخه 2) (SF–36 (V2 ویر اجرا شد . روش: 320 دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت معلم شهر تهران (188دختر، 132پسر) که از طریق روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شده بودند، به پرسش­نامه (SF–36 (V2 و پرسش­نامه فشارزاهای دانشجویی پولادی ری­شهری پاسخ دادند. در این پژوهش، به­منظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه)، روایی افتراقی و اعتبار پرسش­نامه SF–36 از تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته­ها: ضرایب آلفای کرونباخ نشان داد که عامل­ها و مقیاس­های پرسش‌نامه (SF–36 (V2 از اعتبار بالایی برخوردارند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نیز دو عامل سلامت روانی و جسمانی را در این پرسش­نامه نشان داد. ضریب همبستگی (SF–36 (V2 و فشارزاهای دانشجویی، 68\0– بود (001\0>p). نتیجه­گیری: (SF–36 (V2، پرسش­نامه­ای روا و معتبر برای بررسی سلامت روانی و جسمانی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سلامت روانی و جسمانی ویر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان