اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

حضور انواع مختلف سورفاکتانت ها در پساب صنعتی صنایع شوینده بعنوان بزرگترین معضل برای آن صنایع به حساب می آید. پساب های خروجی صنایع شوینده با بار آلودگی نسبتا بالا مشکلات زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشته است.با توجه به گسترش و افزایش حجم سورفاکتانت های یونی موجود در این پساب ها روش های مختلفی از جمله روش های فیزیکی و شیمیایی برای حذف آن موجود است.در این تحقیق با استفاده از روش فیزیکی در حضور جاذب کربن اکتیو که با توجه به هزینه اندک آن یک روش اقتصادی ومقرون به صرفه با قابلیت صنعتی شدن می باشد مورد آزمایش قرار گرفته است.اثر پارامترهای کلیدی مؤثر بر فرایند از جمله pH، دما، مقدار جاذب، زمان فرآیند و غلظت های مختلف سورفاکتانت مورد مطالعه قرار گرفت. در شرایط بهینه مقدار pH=7، t=10 min، c ْT=25 حاصل شد.همچنین راندمان حذف با استفاده از جاذب کربن اکتیو در شرایط بهینه بدست آمد. نمودار ها و نتایج به دست آمده حاکی از پیروی روند حذف از معادلات سنیتیکی شبه درجه دوم می باشد.با توجه به قیمت مناسب جاذب کربن اکتیو این روش توجیه اقتصادی برای قابلیت صنعتی شدن در مقیاس های بالا را دارا می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «حذف سورفاکتانت های آنیونی موجود در پساب صنایع شوینده با استفاده از جاذب کربن اکتیو» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان