اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

اطلاعات انتشار

سال

از مطرح ترین موضوعات امروز دنیای رمزنگاری، رمزنگاری پساکوانتومی است چراکه در حالحاضر در دسترس ترین روش برای مقابله با تهدیدات رایانه های کوانتومی، قویتر کردن علمرمزنگاری پساکوانتومی است. از متداولترین روشها در عرصه رمزنگاری پساکوانتومی نیز استفادهاز رمزگذاری احراز اصالت شده می باشد. لذا بسیاری از محققین به دنبال یافتن طرحی با امنیتقابلاعتماد در این زمینه اند. برای رسیدن به این طرح ها نیز می توان از ترکیب رمزنگاری پساکوانتومیبا سایر امکانات حوزه رمزگذاری استفاده کرد. یکی از طرح های ارائه شده در حوزه رمزگذاریاحراز اصالت شده طرح برخط POET است که برای اولین بار در مسابقه CAESAR مطرح شد؛اما بخشی از نسخه اول این طرح به نام POET–m در مقابل حملات جعل و تمایز با شکست مواجهشده است. در این مقاله با استفاده از مقایسه POET–m با طرح اصلی علت شکست مشخص وسپس، این ضعف مرتفع گردیده است تا یک روش بهبودیافته مقاوم در برابر حملات جعل و تمایزبرای طرح POET–m معرفی گردد. نتیجه این تلاش به ارائه طرح بهبودیافته POET–m سپیدمنجر شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهبود طرح رمزگذاری احرازاصالت شده POET–m برای مقابله با حمله جعل و تمایز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان