اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه

این مقاله به بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیری مردمی در رفع مشکلات مالی شهرداری اختصاصدارد. شهرداریها در جهت تأمین مالی وظایف خود اتکای زیادی به منابع محلی دارند که بنا بر تأکید قانون تجمیع عوارضو قانون مالیات بر ارزش افزوده، تغییر آن بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد. بررسی منابع مالی شهرداری نشانگر وابستگی شدید به منابع حاصل از صدور مجوز ساختمان میباشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابیعملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر در کاهش وابستگی به منابع مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی (مورد مطالعه شهر اصفهان)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان