اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاییز- شماره ۴۹، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۴۶ تا صفحه‌ی ۵۵

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف در شهر اصفهان بود. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. از بین جامعه آماری با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای، 340 نفر از دانش آموزان 7 تا 12 ساله مدارس اصفهان ، به عنوان نمونه انتخاب شدند و والدین آنها به پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف پاسخ دادند. براساس داده های حاصل نقاط درصدی و جدول راک، بهترین نقطه برش برابر با 30 پیشنهاد شد که با نقطه 90 درصدی مطابقت دارد. روایی صوری و روایی سازه با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی روایی تشخیصی براساس روش تحلیل تمایزات، میزان حساسیت پرسشنامه 100 و ویژگی آن 90 محاسبه شد. با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد (83\0). تحلیل عاملی اکتشافی، وجود سه عامل مجزا را در سوالات پرسشنامه تایید نمود که با عنوان زورگویی، تکانشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نامگذاری شدند. با توجه به نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف می توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی اختلال دلبستگی است و قابلیت استفاده در جامعه ایرانی را دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان