اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه

اطلاعات انتشار

سال

هدف از این پژوهش با توجه به وظائف خطیر و پر استرس جمعیت هلال احمر تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی پرسنل موسسه آموزش عالی این جمعیت با فرسودگی شغلی ایشان می باشد.این پژوهش از نوع همبستگی بوده و به شیوه مقطعی(در سال1391) انجام گرفته است . حجم نمونه و جامعه آماری یکسان فرض شده و پرسشنامه ها بین تمامی پرسنل(120 نفر) توزیع شد. برای گرد آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد.نتایج نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. یعنی ابهام گریزی با تکرار کلیه خورده متغیرهای فرسودگی شغلی ونیز شدت مسخ شخصیت و شدت بی کفایتی شخصی ارتباط معکوس دارد. فردگرایی در مقابل جمع گرایی با تکرار و شدت مسخ شخصیت ارتباط معکوس دارد و مرد گرایی در برابر زن گرایی با تکرار بی کفایتی شخصی ونیز شدت تحلیل عاطفی و شدت مسخ شخصیت ارتباط مستقیم دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان