اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله معادلات ترمودینامیکی حاکم بر یک سیستم پیل سوختی پلیمری 1 شامل معادلات ولتاژ ، توان ، اگزرژی جریانهای ورودی و خروجی، بازگشت ناپذیری و بازده اگزرژتیک به طور کاملبدست آمده است. سپس به کمک روش جدید الگوریتم ژنتیک، توان خالص خروجی و بازده اگزرژتیک آن در بازه های مشخص از پارامترهای عملکردی برای یک سیستم پیل سوختی پلیمری بهینهسازی شده است. پیل سوختی تحت شرایط حالت دائم کار می کند و جریان واکنش دهنده ها، دائم، غیر قابل تراکم و آرام می باشد. پارامترهای عملکردی سیستم از قبیل دما ، فشار، چگالی جریان و استوکیومتری هوای ورودی درحالت بهینه ی توان محاسبه می شوند. نتایج حاصل از تحلیل و بهینه سازی با نتایج کارهای گذشت ه که تغییرات پارامترهای عملکردی را بر روی توان تولیدی و راندمان اگزرژتیک نشان داده اند، مقایسه شده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهینه سازی ترمودینامیکی یک سیستم پیل سوختی پلیمری به کمک الگوریتم ژنتیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان