اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

امروزه تصویر برداری یکی از منابع مهم اخذ داده به منظور مطالعه تشخیص و درمان بیماری های گوناگون محسوب می شود مدلسازی سه بعدی از این تصاویر پزشکی به جهت کاربردهای متعدد از قبیل شبیه سازی جراحی آنالیز تغییرات پس از جراحی کنترل پیشرفت توده هیا سرطانی و تهیه پروتز برای بخش های آسیب دیده بدن حائز اهمیت است از آنجا که اغلب روش های تصویربرداری معمول مورد استفاده در کاربردهای پزشکی نظیر مقطع نگاری رایانه ای CT scan و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی MRI پرهزینه و برای بدن خطرناک هستند می توان از فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان یکی از روش های تصویربرداری و اخذ داده با هدف ایجاد مدل های سه بعدی مورد نیاز پزشکان استفاده کرد هدف اصلی این مطالعه تحلیل کمی و کیفی مدلسازی از تصاویر مختلف پزشکی و بکارگیری روش فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان ابزاری مناسب برای نیل به این هدف می باشد بدین منظور در این تحقیق برای ایجاد مدل سه بعدی با استفاده از روشهای فتوگرامتری برد کوتاه یک دوربین رقومی غیر متریک بکاربرده شد و نقاط متناظر در تصاویر با استفاده از روش های اتوماتیک استخراج گردیدند نتایج به دست آمده در این تحقیق حاکی از آن است که مدل سه بعدی تولید شده از تصاویر CT scanوMRIدر مقایسه با دیگر مدل ها دارای دقت بالایی حدود یک صدم میلیمتر در ارائه اطلاعات هستند به طوری که این مدل ها به خوبی پاسخگوی نیازهای جامعه پزشکی می باشند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی مدلسازی سه بعدی با استفاده از تصاویر پزشکی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان