اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

رشد گیاه زراعی فرایند پیچیده ای است و عوامل متعددی در آن موثرند مدل یک گیاه زراعی نمایش ساده ای از گیاه است که از آن برای مطالعه رشد گیاه و تخمین واکنش رشد به محیط استفاده می شود در طی دو سه دهه گذشته مدلهای تشریحی عظیم و پیچیده ای ساخته شده که بیش از حد وسیع بوده و علیرغم آنکه حاوی داده های فراوانی هستند کاربرد انها نیز به ارزیابی مجدد فرضیه ها و مقایسه با سایر مدلها نیازمند است مدلهای تشریحی معمولا نیاز مبرم به ضرائب ثابتمختلف دارند و تعیین این ضرائب به آزمایشهای فراوان در مزرعه و آزمایشگاه برا ی گیاهان مختلف و حتی ارقام مختلف یک گیاه در طول سالهای متمادی نیاز دارد. زیرا ضرائبی که در اقلیم های دیگر تعیین شده اند ممکن است کارایی لازم را در اقلیم مورد نظر نداشته باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدلسازی عملکردگندم Triticum aestirum L (رقم روشن) در تناوبهای متفاوت زراعی، روشهای شخم حداقل و معمولی و مدیریت متفاوت علف هرز در کرمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان