اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاییز- شماره ۸، سال

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻮع‬‬‬ ‫‪The‬‬ ‫‪present‬‬ ‫‪article‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫:‪Abstract‬‬‬‬‬‬ ‫ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری در 08 ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ وراﻣﻴﻦ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬‬‬‫‪investigated relationship between‬‬‬‬‬‬‫‪general health and type of shift work in‬‬ ‫اﺳﺖ. ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﮔﺮدد، در‬‬‬‬‬‬‬‫‪80 staff of Tehran Sofalin Varamin‬‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری اﺧﺘﺼﺎص‬‬‬‬‬‬‬‫‪Factory. It was descriptive and survey‬‬‬‬‬‬ ‫داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻮﺑﺖﻛﺎر، اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد. ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‬‬‫‪study. General health questionnaire‬‬‬‬‬‬‫‪and personal data sheet were used as‬‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری و ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از‬‬‬‬‬‬‬‫,‪tools. Descriptive statistics, t–test‬‬‬‬‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، در ﺑﻴﺎن راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻮﺑﺖﻛﺎر ﺑﺎ‬‬‬‫‪multivariate regression was employed‬‬‬‬‬‬‫‪to analysis of data. Results showed that‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اﻳﺮان و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد. در اﻳﻦ‬‬‬‬‬‬‬‫‪there were not significant differences‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ )‪ 28 – GHQ‬ﺳﺆاﻟﻲ( ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر 68\0 و رواﻳﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫‪between 12 and 8 hours staff. There‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﻓﺮم ﺳﻮاﻟﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی و ﺷﻐﻠﻲ–ﺣﺮﻓﻪای ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ–‬‬‬‫‪were found significant relationships‬‬‬‬‬‬‫‪(α=0.01) between age, education, work‬‬ ‫آوری دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ‬‬‬‬‬‬‬‫‪experience, salary and shift work with‬‬ ‫)‪ t‬دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫‪general health of staff. Besides, there‬‬‬‬‬‬ ‫دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ‬‬‬‫)10.0=‪were significant relationships (α‬‬‬‬‬‬‫‪between‬‬ ‫,‪age‬‬ ‫,‪education‬‬ ‫‪work‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری 21 ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻛﺎر دارﻧﺪ،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫‪experience, salary and general health‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری 8 ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط‬‬‬‬‬‬‬‫‪with type of shift work. It can be‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، ﺣﻘﻮق و ﻧﻮع ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬‬‬‫‪concluded that there is relationship‬‬‬‬‬‬‫,‪between general health and shift work‬‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن )10\0=‪ ،(α‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲداری ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق و ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری ﺑﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫‪in other words, there are significant‬‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت،‬‬‬‬‬‬‬‫‪relationships between psychological‬‬‬‬‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، ﺣﻘﻮق و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری ﻛﺎرﻛﻨﺎن )10\0=‪ ،(α‬ﻣﺸﺎﻫﺪه‬‬‬‬‬‫‪and physical variables at the‬‬‬‬‬‬‫.‪workplace‬‬ ‫‪Researchers‬‬ ‫‪suggest‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫‪conducting such researches with the‬‬‬‬‬‬ ‫ﻧﻮﺑﺖﻛﺎری، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی روان–‬‬‬‫‪purpose of keeping and promotion of‬‬‬‬‬‬‫.‪general health of staff‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻧﺠﺎم اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ‬‬‬‬‬‬‬‫‪ ‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.‬‬‬‬

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۹۰۰ تومان