اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

قالب برای محتوا

برای گیرایی آثار اسلامی و محتوای ارزشی آنها، باید از قالبهای نو و جذاب نیز استفاده کرد. عرضه هر مساله به صورت دلپذیر دو چیز لازم دارد:

۱ - مواد خام

۲- شکل و قالب

مانند ساندویجی که مواد غذایی را به صورتی منظم و تمیز و شکلی دلپذیر، عرضه می کند و مشتریها را جلب می نماید، این مواد خام و اصلی ساندویج، ممکن است در خانه افراد هم باشد، اما آنچه باعث جذب شدن به مغازه ساندویجی است، ظرافت و شکل و قالب عرضه آن مواد است که افراد سیر را هم به اشتها و هوس میاندازد.

پیام و محتوا هم، هرچه سازنده و ریشه دار و اصولی باشد و یک دانشمند و متفکر، هرچه اندیشه های جالب ودیدگاههای عالی داشته باشد، تا از شیوه های متناسب وقالبهای تدوین یافته و سبک منظم و قلمی شیوا و متقن بر خوردار نباشد، نمی تواند به صورت مطلوب، آموخته ها و اندوخته های خود را به دل و جان دیگران بنشاند.

پس ضرورت دارد ما روی شیوه های بهتر و موثرتر قلمی و راههای گیراتر در بیان حقایق دین و اندیشههای خود، بکوشیم و با آنها آشنا شده و در نویسندگی به کار بندیم. نوشتن، وسیله ای برای ارتباط با خوانندگان است. نوشته باید بگونهای باشد که مقصود را به خواننده منتقل کند. پس شناخت مخاطب ضروری است تا شیوه و سبک قلم با او هماهنگ باشد. شناخت نیازها و اولویت ها ضرورتی دیگر است. نوشتن در خلا و بی ارتباط با نیازها و بدون کاربرد، کم تأثیر است. حرفهای ناگفته و مطالب نانوشته بسیار است، اما برای نویسنده چند جیز لازم است:

۱ - مطالعه

۲ - تفکر و اندیشمندی

۳ - شناخت عینی

جامعه این سه محور، سوژه و موضوع برای قلم زدن میدهد و نوشته را پرمایه و در ارتباط با عینیت جامعه میسازد. «چه نوشتن»، بستگی به فکر و احساس و شناخت نیازها واولويتها دارد.

«چگونه نوشتن»، بسته به شناخت قواعد نگارش، دستور زبان و رموز ابزار اصلی کار نویسنده، «الفاظ» و «معانی» است. آنان که در نویسندگی مطلب یا نداشتن اندیشه یا محتوا. بی مایه فطیر است. برای نیرومندی در نگارش باید به گسترش دو حیطه و حوزه پرداخت:

۱- حوزه الفاظ و تعابیر

۲- حوزه مفاهیم و اندیشه ها مطالعه،

هم حوزه الفاظ انسان را میافزاید، هم حیطه و قلمرو معلومات و مطالب را گشترش می دهد. در نتیجه، آنکه مفاهیم ذهنی بیشتری در اختیار دارد و به تعابیر و واژه های بیشتری آشناست، راحتتر و غنی تر می تواند بنویسد و خواسته ها و دانسته های خود را روی کاغذ بیاورد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «الزامات عرضه هر مساله به صورت دلپذیر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان