اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اطلاعات انتشار

سال

اهداف و روش ها: در این مقاله تلاش شده است آثار زیست محیطی حضور گردشگران در محیط های گردشگری ارزیابی شود و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی– تحلیلی وهمبستگی است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور گردشگران در محیط های گردشگری، تغییرات مثبتی را در متغیرهای افزایش آگاهی زیست محیطی، بهبود شبکه معابر داخل روستا، افزایش جاذبه بصری، و بهبود معماری روستایی، بهبود کیفیت بناهای مذهبی و بهبود وضعیت دفن بهداشتی فراهم کرده و همچنین حضور گردشگران تغییرات منفی در متغیرهای مناظر و چشم اندازهای طبیعی، افزایش میزان آلودگی، افزایش روند فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع گونه های گیاهی، و جانوری، آلودگی آب و ... را به وجود آورده است. نتیجه گیری: به طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی محیط زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطلاق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطی بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشکیل می دهد. بنابراین در انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی، شناسایی این گونه اثرات مدنظر می باشد و شامل اثرات بر روی خاک، پوشش گیاهی، کاربری زمین، آب، حیات وحش است. جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد انواع آلودگی های زیست محیطی مانند تخریب اراضی زراعی و باغی، تخریب چشم انداز ساحل و روستا، انباشت زباله و افزایش ساخت و ساز بی رویه، آلودگی آب، رکود فعالیت های کشاورزی و دامداری، ایجاد آلودگی صوتی، دست اندازی به حریم منابع طبیعی نظیر جنگل و دریا در منطقه مورد مطالعه از جمله اصلی ترین پیامدهای منفی گردشگری بوده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثرات زیست محیطی گردشگری و توسعه پایدار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان