اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

اطلاعات انتشار

سال

در صنعت برق تجدید ساختار شونده ISO در راستای انجام وظایف خود ملزم به ارائه خدماتی برای بهره برداری مطمئن سیستم قدرت است که از این خدمات تحت عنوان خدمات جانبی یاد می شود یکی از موضوعات اساسی سیستم قدرت تجدید ساختار شونده تعیین هزینه های تامین خدمات جانبی و چگونگی تغییر این هزینه ها با توجه به تصمیم گیری های بهره برداری است یکی از مهمترین خدمات جانبی که حجم عمده ای از هزینه های مربوط به خدمات جانبی را در بر می گیرد تامین توان راکتیو است براساس این خدمت کنترل ولتاژ و تامین توان راکتیو مستقل از نرخهای اولیه انتقال انجام می شود دراین مقاله ابتدا به تشریح ساختار هزینه های فراهم سازی سرویس توان راکتیو در بازار تجدید ساختار شده پرداخته شده است سپس تعریف و کاربرد تئوری بازی در ساختار هزینه های تامین توان راکتیو ارائه می شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «چگونگی تشکیل ائتلاف برای تامین توان راکتیو در سیستم قدرت تجدید ساختار شده براساس معیار تغییرات توان راکتیو به ولتاژ در شین ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان