اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

کنگره ملی علوم انسانی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۹ صفحه

دراین مقال ه آسیب های نظام آموزش حقوق درایران به چهار قسمت تقسیم شده که عبارت اند از:: 1..آسیب های حاکم بررشته های دانشگاهی حقوق 2..آسیب های راجع .. به نظام اجرایی آموزش حقوق 3 . آسیب های مربوط به متون آموزشی حقوق و 4 آسیب های مربوط به سرفصل های آموزشی حقوق مهم ترین آسیب های مربوط به رشته های د انشگاهی حقوق عبارت انداز:: فقدان مطالعه میان رشته ای\\ عدم تدوین سلسله مراتب اهداف \\ ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش \\ عدم پوشش نسبت به نیازهای موجود \\ ضعف ارتباط با رشته های شغلی \\ فقدان ضوابط و معیارهای ایجاد رشته های حقوقی \\ ضعف مطالعات تطبیقی مهم ترین آسیب های مربوط به نظام اجرایی آموزش حقوق عبارت انداز :: ناهمترازی مجریان آموزش حقوق \\ انعطاف لالازم د ر مقررات آموزش \\ مسایل مرتبط با مدرسان حقوق \\ وضعیت ارزشیابی آموزش \\ تغییرات اجتماعی \\ ضعف استفاده از فناوری آموزشی.. آسیب های راجع به متون آموزشی حقوق عبارت انداز:: فقدان معیارهای منطبق با نظریه های یادگیری و سازماندهی محتوا برای تدوین متون آموزشی حقو ق \\ ضعف سنت نقد کتاب \\ تمرکز ب ر متون نوشتاری و فقر منابع دیداری و شنیداری \\ عدم تناظر متون با سرفصل های آموزشی.. آسیب های راجع ب ه سرفصل های آموزشی حقوق عبارت انداز ::به روز شدن سرفصل ها \\ ضعف مستند سازی تدوین سرفص ل ها \\ عدم دخالت متخصصان آموزشی و درسی \\ ضعف سرفصل ها ون یزارتقای مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل های افزایش دانش \\ ضعف توجه به پژوهش محوری و نظریه های یادگیری و خلالاقیت..

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران (رشته های دستگاهی، نظام اجرایی، متون و سرفص لهای آموزشی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۶۰۰ تومان