اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

نمونـــه بـــرداری از پـــاییز 1383 تـــا تابســـتان 1384 توســـط گـــرب اکمـــن در 5 ایســـتگاه رودخانــه بهمنشــیر صـــورت گرفتــه اســـت . غلظــت فلــزات ســـنگین نمونــه هـــای رســوب پـــس از خشـــک کـــردن وهضـــم بـــا مخلـــوط اســـید کلریـــدریک و اســـید نیتریـــک بـــا نســـبت 1:3 (Clesceri,1989)توســـــط دســـــتگاه پلاروگـــــراف متـــــروم مـــــدل.797 VA Computrace اندازه گیری گردید طبــق نتـــایج بدســـت آمــده میـــانگین ســـالانه غلظــت فلـــزات ســـنگین در نمونــه هـــای رســـوب از رونـــــد Cd<Co<Cu<Pb≈Ni<Zn برخـــــوردار اســـــت . بیشـــــترین مقـــــدار کبالـــــت، کـــادمیم، ســـرب و مـــس درتابســـتان ایســـتگاه ( 3 بغیـــر از کبالـــت ) مشـــاهده شـــده انـــد . همچنـــین بیشترین مقدار نیکل در ایستگاه 4 و روی در ایستگاه 5 بوده است . از میـــان عناصـــر بررســـی شـــده مقـــادیر ســـرب در ایســـتگاهها و فصـــول مختلـــف از ثبـــات بیشـــتری برخورداراســـت و کـــادمیم نســـبت بـــه ســـایر عناصـــر دارای دامنـــه تغییـــرات بیشـــتری بــوده اســت . طبــق نتــایج حاصــل از آنــالیز واریــانس داده هــا مقــادیر فلــزات انــدازه گیــری شــده در ایســـتگاههای مختلـــف دارای اخـــتلاف معنـــی دار ن مـــی باشـــد ولـــی مقـــادیر روی ، کـــادمیوم و مـــس در فصـــول مختلـــف ســـال دارای اخـــتلاف معنـــی دار آمـــاری هســـتند . مقایســـه نتـــایج حاصــل در ایــن مطالعــه بــا ســایر نقــاط ایــران و جهــان نشــان میدهــد کــه مقــادیر ایــن فلــزات مشـــابه مقـــادیر انـــدازه گیـــری شـــده در تـــالاب انزلـــی و میانکالـــه، رودخانـــه گرگـــانرود، دریـــای
خـــزر و میـــانگین رســـوبات جهـــانی میباشـــد . همچنـــین مقایســـه نتـــایج بـــا اســـتانداردهای آمریکـــا و کانـــادا، برگرفتـــه ازNOA A نشـــان میدهـــد کـــه مقـــدار ســـرب کمتـــر از LEL (Lowest Effect Level، مقـــادیر مـــس و کـــادمیم ک مـــی بیشـــتر از ایـــن حـــد و بســـیار کمتــــر از SEL (Severe Effect Level) و مقــــدار نیکــــل کمــــی بیشــــتر از SEL و روی نیـــــــز بیشـــــــتر ازSEL ولـــــــی کمتـــــــر از PEC(Probable Effect Concentration)بــــوده اســــت . یعنــــی مقــــدار نیکــــل و روی بیشــــتر از حــــد اســــتاندارد
میباشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی میزان فلزات سنگین (Cd, Cu, Co, Pb, Ni, Zn) در رسوبات رودخانه بهمنشیر به روش ولتامتری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان