اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی فرسایش بادی

اطلاعات انتشار

سال

ریزگردها به عنوان نتیجه اصلی فرسایش بادی خاک، اثرات بسیار مهمی بر محیط پیرامون خود داشته و از دیدگاه محیطی تأثیر بسیارزیادی بر روی زندگی انسانی و جانوری میگذارند. آگاهی از توزیع مکانی و زمانی آن میتواند به اعمال مدیریت های مناسب کمک نماید. در این پژوهش، با استفاده از دادههای بلند مدت اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک واقع در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان، تغییرپذیری مکانی و زمانی وقوع ریزگرد و ارتباط آن با میزان بارش، سرعت باد، میدان دید و پوشش سطحی زمین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان میانگین وقوع ریزگرد در آنها به ترتیب برابر 48، 43 ، 15 و 14 روز در سال است. توزیع زمانی وقوع ریزگرد از الگوی فصلی پیروی مینماید. تغییرات سالانه DP و DSF الگوی مشابهی را نشان داد بر این اساس و با توجه به پوشش گیاهی مناسب منطقه، انرژی باد و میزان بارش میتواند از عوامل مهم در وقوع ریزگرد در غرب ایران محسوب شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تغییر پذیری مکانی و زمانی ریزگردها و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در غرب ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان