اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

توسعه فرهنگی تبیین کننده این واقعیت است که چگونه ابعاد دیگر توسعه بر بعد فرهنگی ان تاثیر می گذارد؟ بنابراین شناخت شاخصهای ان از جمله مشارکت و چگونگی ایجاد و تداوم آن در امر توسعه فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است هدف این تحقیق شناخت پارامترهای مربوط به شاخص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از دیدگاه و تجربیات مدیران صاحبنظران و شهروندان بود روش انجام این تحقیق با توجه به اهداف آن از نوع کیفی به روش پدیدار شناسی انتخاب گردید. روش نمونه گیری هدفمند بود و به روش مثلثی شامل مدیران ، صاحبنظران و شهروندان به تعداد پنج نفر از هر گروه جمعا پانزده نرف رانتخاب و با مصاحبه عمقی تجربه فرایند یادگیری و سازمان دهی معانی وقایع انسانی و تاثیر پدیده های نو بر آنها شناسایی و داده ها براساس روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شد. حاصل تحلیل در سه سطح مفهوم بخشی گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «چگونگی شکل گیری و تداوم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان