اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ژئوماتیک 89

اطلاعات انتشار

سال

عوامل متعددی در پدیده کارستی شدن و تشکیل منابع آب در سازندهای کربناته حائز اهمیت می باشند از جمله عوامل موثر در ایجاد و گسترش این پدیده می توان به عوامل ساختاری لیتولوژیکی و توپوگرافی اشاره نمود. با استفادها ز عوامل ساختاری ، لیتولوژیکی همراه با توپوگرافی می توان مرزهای ورودی، خروجی و بدون عبور جریان را در سیستم کارستی تشخیص داد. این پژوهش به بررسی تاثیر این عوامل در توسعه نمابع آب کارستی و در نهایت برونزد چشمه ها در کوه شتری می پردازد. عوامل مذکور که در قالب پارامترهایی همچون شکستگی ها، لایه بندی، شیب، و غیره نمود پیدا میکند برشرایط منطقه و نهایتا تغییرات ذخیره آب زیرزمینی تاثیر می گذارد بدین منظرو ابتدا مبادرت به تهیه لایه های اطلاعاتی با استفاده از نقشه های توپوگرافی مطالعات میدانی و تصاویر ماهواره ای شد. سپس لایه ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفته و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شد. نتایج بیانگر ارتباط نزدیک این عوامل با فراوانی منابع اب کارستیک درمنطقه می باشد. این روابط نشانگر نقش بارز عوامل مذکور در استعداد منابع آبی و انتقال آبهای زیرزمینی درمناطق کارستی می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژی و توپوگرافی در برونزد چشمههای کارستی کوه شتری با استفاده از RS,GIS» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان