اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

بهار- شماره ۱۰۱، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۳ تا صفحه‌ی ۱۲۴

هدف: میزان همخوانی واژگان کلیدی مقاله‌­های چاپ شده در مجله­‌های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال‌های 1387–1388 است. روش\رویکرد پژوهش: با روش تحلیل محتوا و با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته تعداد 1005 کلیدواژه از 269 مقاله در 58 عنوان مجله پزشکی فارسی دارای درجه علمی­‌ـ­پژوهشی 1 و 2 از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از 1387 تا پایان 1388 بررسی شده است. یافته­‌ها: در دو حوزه علوم پایه و بالینی، 5\38 درصد همخوانی کامل، 41 درصد همخوانی نسبی و 5\20 درصد فاقد همخوانی است؛ از نظر همخوانی کامل و نبود همخوانی میان کلیدواژه‌‌های مقاله­های مجله­‌های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی، تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر همخوانی نسبی تفاوت معنادار است؛ همخوانی نسبی کلیدواژه‌های مقاله‌­های مجله‌­های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بیش از همخوانی کامل است. نتیجه‌­گیری: وجود ناهماهنگی میان اصطلاحات مورد استفاده­ نویسندگان، نمایه­‌سازان و جستجوگران اطلاعات ناشی از عوامل متعددی است که در مقاله به آن اشاره شده است.هدف : میزان همخوانی واژگان کلیدی مقاله های چاپ شده در مجله هایپزشکیفارسیبااصطلاحنامه پزشکیفارسیطیسال های ۱۳۸۷–۱۳۸۸ است .روش .رویکردپژوهش :باروش تحلیل محتواوبااستفاده ازسیاهه وارسیمحقق ساخته تعداد۱۰۰۵ کلیدواژه از۲۶۹ مقاله در۵۸ عنوان مجله پزشکیفارسیدارایدرجه علمی ـپژوهشی۱ و۲ ازکمیسیون نشیات علوم پزشکی کشور (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی)از۱۳۸۷ تاپایان ۱۳۸۸ بررسیشده است .یافته ها:دردوحوزه علوم پایه وبالینی،۳۸.۵درصدهمخوانیکامل ، ۴۱ درصد همخوانی نسبی و ۲۰.۵ درصد فاقد همخوانی است ؛ از نظرهمخوانیکامل ونبودهمخوانیمیان کلیدواژه هایمقاله های مجله های پزشکی فارسی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی، تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر همخوانی نسبی تفاوت معنادار است ؛ همخوانی نسبی کلیدواژه های مقاله های مجله های پزشکی فارسیبااصطلاحنامه پزشکیفارسیبیش ازهمخوانیکامل است .نتیجه گیری: وجود ناهمهنگی میان اصطلاحات مورد استفاده نویسندگان ، نمایه سازان و جستجوگران اطلاعات ناشی از عوامل متعددیاست که درمقاله به آن اشاره شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۹۰۰ تومان