اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

یکی از انواع مهم آلودگیهای محیط زیست و آب که سمی و پایدارند و در مقادیر خیلی کم منجر به ایجاد اثرات سوء شدیدی بر اکوسیستم می گردند، فلزات سنگین موجود در فاضلابهای صنعتی می باشند. روشهای مختلفی برای حذف یا کاهش غلظت فلزات سنگین وجود دارد، اما اکثر این روشها با هزینه های بالای سرمایه گذاری، بهره برداری و نگهداری همراه می باشند. به این علت مطالعات متعددی در دهه های اخیر برای ابداع روشهای اقتصادی شکل گرفته است. از جمله این روشها، استفاده از موادی است که به عنوان جاذب کارایی داشته و تهیه آنها با هزینه کم امکان پذیر باشد. در این میان بیوجذب، جذب فیزیکوشیمیایی فلزات سنگین توسط جاذبهای طبیعی شامل میکروارگانیزمهای غیر زنده و سایر اجرام آلی می باشد که یک تکنولوژی اقتصادی برای حذف مؤثر و بازیافت فلزات از پسابها، محسوب میشود. هدف از ارائه این مقاله مروری بر آخرین تحقیقات انجام شده در خصوص بیوجذب، بررسی مکانیزمها و عوامل مؤثر در این فرایند، تثبیت، پیش تصفیه و واجذب بیوجاذبها می باشد. با توجه به مشکلات ناشی از وجود فلزات سنگین در فاضلابهای صنعتی کشور، نیاز به معرفی فرایند بیوجذب و این اجرام آلی به صنعت در جهت تولید برخی محصولات تجاری که از آنها در مقیاس واقعی برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب استفاده شود، کاملاً احساس می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مروری بر کاربرد فرایند بیوجذب در حذف فلزات سنگین از فاضلاب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان