اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۸ صفحه

این مقاله حاصل مقایسه آمار و داده های توصیفی و همچنین ضرایب همبستگی حاصل از جمع آوری داده های میدانی از شاخص های مربوط به عوامل موثر در اقراد به مشارکت با مدیریت شهری در دو دوره متفاوت از فعالیت شورایاری های شهر تهران می باشد . در این مقاله سعی شده شاخص های ارزیابی تاثیر الگوهای مشارکتی بر شهروندان تبیین شوند لذا در ابتدا مطالعه و بررسی مفهوم مشارکت شهروندان با مدیریت شهری با استفاده از نظریه های مطرح مشارکت اجتماعی عوامل عینی و ذهنی مشارکت شهروندان مورد بررسی قرارگرفته و سپس مدل تحلیلی متناسب ترسیم شد ، و بر اساس آن پرسشنامه مربوطه طراحی و به روش میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته شد و با داده های جمع آوری شده در دوره قبل شورایاریها مورد مقایسه قرار گرفت و پس از تجزیه وتحلیل از طریق آزمون همبستگی چی دو کارل پرسن نتایج دو دوره متفاوت شورایاریهای محلات شهر تهران از نظر بهبود عوامل موثر در مشارکت بیان شده است. این داده ها در کنار مشاهدات نگارنده و مقایسه آمارهای موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سپس باتوجه به نقاط ضعف و قوت بدست آمده اجرای طرح مدیریت محله به عنوان راهکاری برای ارتقاع سطح مشارکت محلی مورد بررسی قرار گرفته است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی شورایاریها در بهبود عوامل موثر در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری ؛ ؛مقایسه دوره دوم و سوم مورد کاوی شورایاریهای منطقه 3 شهر تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان