توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر شدت چرا بر نفوذپذیری مراتع شور و قلیا اینچه برون استان گلستان
اطلاعات انتشار: مرتع، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سرعت نفوذ آب به داخل خاک به عواملی همچون پوشش سنگی و لاشبرگ، پوشش تاجی، قشر سطحی خاک، شدت بارندگی، مقدار مواد درشت در سطح خاک، شیب زمین، بافت خاک، جرم مخصوص ظاهری و میزان رطوبت اولیه بستگی دارد. مهمترین عوامل موثر بر سرعت نفوذ در مراتع، لگدکوبی دام و کاهش پوشش گیاهی در اثر چرای بی رویه است. الگوی پراکنش گیاهی در این مراتع به صورت لکه های گیاهی است. با توجه به حساس و شکننده بودن تعادل اکولوژیک موجود بین عوامل محیطی و لکه های گیاهی و نقش فشار چرا در ایجاد و تغییر عوامل خاکی، ارایه هر راهکار مدیریتی در جهت بهبود مراتع منطقه، مستلزم شناخت تاثیر چرا و قرق در تغییر الگوی لکه های گیاهی و رابطه آن با عوامل خاکی از جمله نفوذپذیری است. از طریق رسم منحنی تعداد دانگ ها نسبت به فاصله از آغل 3 ناحیه فشار چرایی سنگین (A)، محدوده چرایی ثابت (B) و محدوده بدون چرا (C) تعیین شد. با نصب حلقه های زوجی، نفوذپذیری خاک نسبت به آب در نواحی با شدت چرایی متفاوت تعیین گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری شدت نفوذ و میزان نفوذ نهایی آب در خاک بین سه تیمار اصلی نشان داد که بین تیمار C و تیمار محدوده A و B به ترتیب در سطوح یک و 5 درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. شدت نفوذ در بین لکه های گیاهی سه تیمار اختلاف معنی داری نداشته اما خاک لخت سه تیمار فوق اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. شدت نفوذ در تیمارهای فرعی بین لکه های گیاهی و خاک لخت در سطح یک درصد اختلاف معنی دار دارد.

۲بررسی کیفیت علوفه Frankenia hirsuta در منطقه شور و قلیایی اینچه برون (استان گلستان)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، زمستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۴ (پياپي ۹۳)، سال
تعداد صفحات: ۷
تعیین کیفیت علوفه گونه های موجود در مراتع یکی از مهم ترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح مراتع لازم و ضروری است. کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مکان ها و زمان های مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا عوامل مختلفی روی کیفیت و ارزش غذایی آنها اثرگذار است. از جمله این عوامل می توان به مراحل مختلف فنولوژیکی رشد گیاه اشاره داشت. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت علوفه گونه Frankenia hirsuta در رویشگاه شور و قلیایی منطقه اینچه برون استان گلستان با ارتفاع 4 متر از سطح دریا و میانگین بارندگی 304 میلی متر در سال مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با نمونه گیری از گونه Frankenia hirsuta در سه مرحله مختلف فنولوژیکی رشد رویشی، گلدهی و رسیدن بذر در سه تکرار شاخص های کیفی ماده خشک قابل هضم، پروتئین خام، فیبر خام، انرژی متابولیسمی و خاکستر اندازه گیری شدند. سپس این شاخص های کیفی در سه مرحله فنولوژیکی با تجزیه واریانس و آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در این گونه کیفیت علوفه در مرحله رشد رویشی بیشتر از مرحله گلدهی و رسیدن بذر می باشد. میزان پروتئین خام و انرژی خام در مرحله رشد رویشی بیشتر از دو مرحله دیگر است. با توجه به ارزش غذایی و خوشخوراکی این گونه استفاده از آن در برنامه های تولید علوفه پیشنهاد می گردد.

۳بررسی تاثیر کودهای ازته و فسفره روی کیفیت علوفه Eruca sativa در مراتع قشلاقی مراوه تپه استان گلستان
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (پياپي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عواملی است که برای مدیریت صحیح مراتع لازم است. به کاربردن کودهای ازته و فسفره باعث افزایش کیفیت علوفه مراتع می شود. در این تحقیق کیفیت علوفه Eruca sativa در طی 3 سال (83، 84 و 85) در 2 منطقه سرتخت و شیبدار شمالی مراتع مراوه تپه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود ازته و 0 و 25 کیلوگرم در هکتار کود فسفره به کار رفت. شاخصهای تعیین کیفیت علوفه شامل انرژی خام، پروتئین خام، ازت خام، الیاف خام و ADF(Asid Detergent Fiber) یا دیواره سلولی بدون همی سلولز است. نتایج نشان داد که به طور متوسط در طی 3 سال آزمایش، کود ازته، میزان شاخصهای ازت خام، پروتئین خام و انرژی خام را افزایش و میزان الیاف خام و ADF را کاهش داد. کود فسفره تاثیر بسیار جزیی روی این شاخصها داشت. به طور کلی در هر سال کود ازته با میزان 100 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش کیفیت علوفه شد. بنابراین در مقایسه 3 سال در سال 1385 به دلیل شرایط مطلوب خاکی و آب و هوایی میزان کیفیت علوفه افزایش یافت. به طوری که میزان کیفیت علوفه در هر دو مرتع سرتخت و شیبدار شمالی یکسان بود و اثر متقابل بین تیمارها فقط در مرتع شیبدار شمالی دیده شد.

۴بررسی نفوذپذیری در تیپ های مختلف گیاهی مراتع شور و قلیا در اینچه برون استان گلستان
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، تابستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۲ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
میزان نفوذ آب به داخل خاک به عوامل متعددی چون بافت، ساختمان خاک، رطوبت اولیه، وزن مخصوص ظاهری خاک، پوشش تاجی، سن گیاه، مواد آلی و مراحل توالی گیاهان موجود در خاک بستگی دارد. مهمترین فاکتورهای موثر بر میزان نفوذ در مراتع، لگدکوبی دام و کاهش پوشش گیاهی در اثر چرای بی رویه است. مراتع قشلاقی اینچه برون با گونه غالبHalocnemum strobilaceum  معرف مراتع شورروی استان گلستان است. الگوی پراکنش گیاهی در این مراتع به صورت لکه های گیاهی است که به شکل جزایری توسط خاک لخت محصور شده اند. در این مطالعه از طریق رسم منحنی تعداد دانگ ها نسبت به فاصله از آغل، محدوده چرایی سنگین تعیین شد. برای اندازه گیری نفوذپذیری آب به داخل خاک از حلقه های زوجی (دابلرینگ) استفاده گردید. عامل های شدت نفوذ، نفوذ نهایی، نفوذ تجمعی و زمان نفوذ در تیپ های گیاهی Halocnemum strobilaceum،Aeluropus lagopoides  و خاک لخت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین Halocnemum strobilaceum، Aeluropus lagopoides و خاک لخت از نظر شدت نفوذ و زمان نفوذ تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی از نظر نفوذ نهایی و نفوذ تجمعی تفاوت معنی دار دیده می شود.

۵بررسی تاثیر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در پراکنش گیاه .Halostachys caspica Pall در مراتع شور و قلیایی استان گلستان (مطالعه موردی: مرتع گمیشان)
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴ (پياپي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۹
حضور هر گونه گیاهی در یک منطقه به طور اتفاقی نبوده، بلکه بر اساس روابط خاصی به وجود آمده که حاصل ارتباط عوامل محیطی با سرشت گونه است، در عین حال بخش وسیعی از استان گلستان که بالغ بر 167 هزار هکتار وسعت دارد، تحت تاثیر پدیده شوری و قلیائیت قرار داشته، که استقرار گونه های شورروی نیز متاثر از این روابط خواهد بود. هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین مهمترین عامل های خاکی موثر در پراکنش و حضور گونه Halostachys caspica Pall در این منطقه است. برای این منظور پس از بازدید مقدماتی، منطقه مورد بررسی بر روی نقشه توپوگرافی مشخص و سپس سه منطقه (تراکم زیاد، نیمه متراکم و عدم حضور) انتخاب، و در پایان دوره مرطوب، با توجه به عمق ریشه دوانی گونه جهت تعیین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاک، به روش تصادفی–سیستماتیک در طول ترانسکت اقدام به حفر پروفیل و نمونه برداری از خاک سه منطقه از عمق های 30–0 و 60–30 سانتی متری گردید. و پارامترهای بافت خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، مواد آلی، NPK اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که از بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد بررسی عوامل نظیر شوری و مقادیر فسفر و پتاسیم خاک بین محدوده حضور این گونه و محدوده عدم حضور گونه نسبت به دیگر خصوصیات خاک تاثیر بیشتری بر پراکنش گونه Halostachys caspica Pall. در مرتع گمیشان نشان می دهند. لذا نتایج کلی نشان دهنده آن است که، در مرتع گمیشان حضور گونه با مقدار شوری رابطه معکوس و با مقدار فسفر و پتاسیم دارای رابطه مستقیم است.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه