توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اوت اکولوژی گونه .Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb در مراتع شور و قلیایی استان گلستان
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲ (پياپي ۲۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این بررسی به منظور اوت اکولوژی گونه Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb. گیاه، از پنچ سایت رویشگاهی گمیشان، سنگرتپه، صوفیکم، اینچه شوره زار و اینچه برون از مراتع شور و قلیایی استان جمع آوری و هر یک از فاکتورهای: خاک، فنولوژی، پوشش گیاهی، ترکیبات شیمیایی گیاه، ارزش رجحانی، جوانه زنی بذر و کاشت گیاه مورد بررسی قرار گرفت. گیاه H. strobilaceum یکی از گیاهان دائمی است که در خاک های شور و قلیایی با بافت متوسط تا سنگین و زهکشی آهسته می روید. بررسی خاکشناسی سایت های این گونه نشان می دهد این گیاه در خاکهایی با بافت سیلتی، سیلتی لوم و سیلتی کلی، pH بین 7.3 تا 8.6 و Ec بین 30 تا 110.9 میلی موس بر سانتیمتر رشد می کند. شروع رشد آن از اوایل اسفندماه، گل دهی از اواسط شهریور و رسیدن بذر از اواخر آبان آغاز می گردد. نتایج فیتوشیمیایی نیز نشان داد که پروتئین خام، الیاف خام و ماده خشک به ترتیب 18.6، 17.6 و 27.7 درصد در مرحله رشد رویشی و به ترتیب مقادیر 13.3، 19.3 و 31 درصد در مرحله گل دهی و مقادیر 11.4، 23.8 و 36.3 درصد در مرحله رسیدن بذر گزارش شد. سیستم ریشه ای گونه مورد مطالعه دارای ریشه های راست و افقی یا فرعی و طول ریشه اصلی 32 سانتی متر و طول ریشه فرعی حداکثر 120 سانتی متر در عمق خاک می باشند. بذر ها خیلی ریز و کوچک بوده، به طوری که وزن هزار دانه آن معادل 0.808 گرم و دارای قوه نامیه بیش از 95 درصد می باشد. ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد میزان بارندگی بین 359 میلیمتر تا 212.6 میلیمتر و دمای متوسط بین 17.5 تا 17.7 درجه سانتیگراد، به ترتیب در ایستگاه قلعه جیق (جنوب شرق منطقه) و ایستگاه اینچه برون (شمال شرق منطقه) متغییر است و همچنین اقلیم آن نیمه خشک (قلعه جیق) تا خشک (اینچه برون) می باشد. با توجه به اهمیت گونه H. strobilaceum در تامین علوفه در فصول پائیز و زمستان، حفاظت از گونه های خوشخوراک در داخل تاج پوشش خود، ایجاد محیط مناسب برای زیست حیوانات و پرندگان و همچنین نقش حفاظت خاک، لازم است در مدیریت مرتع مورد استفاده قرار گیرد.

۲مقایسه سه روش برآورد تولید علوفه در مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع سرعلی آباد استان گلستان)
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، بهار, دوره  ۲۰ , شماره  ۱ (پياپي ۵۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این تحقیق سه روش 1) قطع و توزین، 2) نمونه گیری مضاعف و 3) مقایسه ای در دو تیپ علفزارFestuca ovina) ) و یک تیپ بوته زار (Onobrychis cornuta\Astragalus verus) واقع در مراتع ییلاقی سرعلی آباد گلستان مورد مقایسه قرار گرفت. در هر تیپ 80 پلات یک متر مربعی قطع و توزین گردید. در روش نمونه گیری مضاعف تعداد پلات های برآورد و قطع شده 16 عدد بود. در روش مقایسه ای از پلات استاندارد (مرجع) استفاده شد، به طوری که بیشترین تولید مربوط به پلات استاندارد پنج و کمترین آن مربوط به پلات استاندارد یک بود. بین پلات های برآورد و قطع شده در نمونه گیری مضاعف و همچنین بین امتیازات پلات های استاندارد و وزن های آنها در روش مقایسه ای همبستگی قوی وجود داشت و به همین دلیل با استفاده از معادلات رگرسیون، برآوردها و رتبه های مربوط به پلات ها تصحیح شد. اختلاف ها بین سه روش فوق از نظر آماری معنی دار نبودند، ولی از نظر زمان صرف شده، روش نمونه گیری مضاعف به دو روش دیگر برتری داشت. با توجه به کاربرد وسیع روش مضاعف در علفزارها و بوته زارها و همچنین بالا بودن دقت و صحت برآورد، این روش برای مراتع مورد مطالعه توصیه می شود.

۳بررسی حد بهره برداری مجاز گونه .Festuca ovina L در مراتع سرعلی آباد گرگان
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۲ (پياپي ۵۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
گونه Festuca ovina یکی از گندمی های مهم و تاثیرگذار در مراتع ییلاقی استان گلستان می باشد، این گونه در مراتع سرعلی آباد گرگان از گونه های تیپ و دارای متوسط تولید و مصرف نسبی در مرتع به ترتیب 38.9 و 41.6 درصد می باشد. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین ظرفیت چرایی مشخص کردن حد بهره برداری مجاز گونه هاست؛ به علت عدم اطلاعات کافی در این زمینه، این پژوهش به منظور تعیین حد بهره برداری مجاز گونه Festuca ovina در مراتع سرعلی آباد گرگان طی سالهای 86 تا 89 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50 و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه از گونه به عنوان تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تولید نشان داد که اثر سال، شدتهای مختلف برداشت و اثر متقابل آنها معنی دار بوده است (P<0.01). اثر سال نشان می دهد بجز سالهای اول و دوم، اختلاف معنی داری بین سالهای فوق با سال سوم و چهارم وجود دارد. همچنین اثر تیمارهای برداشت شده نشان داد که فقط اعمال تیمار 75 درصد بر میزان تولید تاثیر منفی داشت. اما اثر متقابل سال و تیمارها نشان داد که در تیمار شاهد با وجود عدم برداشت اختلاف معنی داری در سالهای مختلف داشته است، بنابراین غیر از عامل برداشت، عامل دیگری در کاهش میزان تولید تاثیر داشت که آن عامل بارش بود. نتایج اثر شدتهای برداشت بر شادابی و درصد مرگ و میر گونه Festuca ovina نشان داد که اغلب پایه های این گونه از بنیه و شادابی قابل قبولی برخوردار بودند، همچنین در هیچ تیمار و سالی مرگ و میری نداشته است. با توجه به نتایج این تحقیق و با در نظر گرفتن سایر کارکردهای مراتع سرعلی آباد گرگان حد بهره برداری مجاز گونه 60 Festuca ovina درصد پیشنهاد می گردد.

۴بررسی ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی سرعلی آباد گرگان در مراحل مختلف رویشی
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، , دوره  ۲۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه