توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر آتروپین اینتراتکال بر جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران جراحی اندام تحتانی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، فروردين, دوره  ۱۷ , شماره  ۱ (پياپي ۸۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: از عوارض مورفین اینتراتکال در بیهوشی منطقه ایی تهوع و استفراغ پس از جراحی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آتروپین اینتراتکال در میزن تهوع و استفراغ ناشی از مورفین در بیماران تحت جراحی اندام تحتانی می باشد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 120 بیمار کاندید جراحی اندام تحتانی بطور تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه A بیماران 0.1 میلی گرم (1 سی سی) آتروپین اینتراتکال و در گروه B بیماران 1 سی سی سالین 0.9% دریافت کردند. میزان تهوع و استفراغ بیماران در طی24h  و تغییرات همودینامیک در دقایق 3، 5، 10 و 15 در دو گروه بررسی شد. آنالیز آماری با آزمون های تی مستقل، repeated measures anova و کای اسکور با نرم افزار SPSS نسخه 14 انجام شد.یافته ها: تغییرات علایم همودینامیک قبل از تزریق و در دقایق 3، 5، 10 و 15 بعد از تزریق دارو در دو گروه دارای تفاوت آماری معنی داری نبود (p>0.05). هیچکدام از نمونه های گروه مداخله دچار تهوع و استفراغ نشده بودند در صورتیکه این میزان در گروه شاهد 17 درصد بود که دارای اختلاف معنی دار بود (p=0.0001). همچنین میزان درد در گروه شاهد بیشتر از گروه مداخله بود (26 نفر نسبت به 14 نفر دارای میزان VAS (visual analog scal) بیشتر از 3 بودند) که این اختلاف نیز از نظر آمارای معنی دار شد (p=0.04).نتیجه گیری: آتروپین اینتراتکال بدون اختلال در علایم همودینامیک و تسکین درد باعث جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران تحت عمل جراحی اندام تحتانی می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه