توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱دانشجویان چگونه خود را در محیط های بالینی ارزشیابی می کنند: نتایج یک مطالعه
اطلاعات انتشار: جنتاشاپير، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱ (پياپي ۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه: ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان، یکی از مولفه های مهم و حساس در فرآیند یاددهی یادگیری است. هدف از انجام این مطالعه، تبیین تجربه دانشجویان از «خود ارزیابی در بالین» بوده است.روش: در این مطالعه کیفی با 20 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی در سال 1389 مصاحبه نیمه ساختار به عمل آمد. نمونه گیری، مبتنی بر هدف و با حداکثر از سوال های کاوشی برای عمیق تر شدن مصاحبه ها و استخراج تجربیات استفاده شد. مصاحبه ها خط به خط، دست نویس و مطابق رویکرد «تحلیل محتوا» آنالیز شدند. برای شرکت در مطالعه و ضبط صدا، رضایت نامه شفاهی اخذ گردید.نتایج: آنالیز حاکی از آن بود که ملاک های خود ارزیابی، تلفیقی از معیارها و قضاوت های محسوس و نامحسوس برگرفته از کلام و رفتار «استاد، پرسنل درمانی، همتایان، بیماران» و «خود ارزیابی دانشجو» است. «جلب رضایت و جلب اعتماد استاد، درخشیدن در بین همتایان، جلب اعتماد و رضایت بیمار، پاسخگو بودن» از مولفه های ذهنی قضاوت از خود، در عرصه بالین بوده است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر، حاکی از آن است که دانشجویان با معیارهای خاص خود، به ارزیابی می پردازند. این معیارها مشتمل بر اشاراتی است که آن ها به طور مستمر از محیط درونی و بیرونی خود دریافت می کند که گاه در راستای ارزشیابی استاد است و گاه نانوشته در فرم های ارزیابی رسمی. لذا، توانایی شیوه های ارزیابی جاری، مورد تردید و سوال است. مطالعات بیشتری برای پاسخ به این که آیا استاد و دانشجو از یک زاویه به کار انجام شده می نگرند، نیاز است.

۲معرفی یک مورد سندرم کارولی، (گزارش مورد)
اطلاعات انتشار: جنتاشاپير، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۳ (پياپي ۴)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه: سندرم کارولی یک اختلال وراثتی نادر است که به واسطه دیلاتاسیون مجاری درون صفراوی ایجاد می شود.معرفی مورد: این مطالعه یک گزارش مورد از خانمی مبتلا به سندرم کارولی می باشد. اطلاعات از طریق پرونده پزشکی و مصاحبه با بیمار گردآوری شده است. بیمار خانم میانسالی است که در جریان ارزیابی شکایت غیرمرتبط با دستگاه گوارش با تشخیص بیماری کارولی مواجه می شود. اگر چه این اختلال وراثتی است اما سابقه خانوادگی منفی بوده و علی رغم این که در بسیاری از موارد کلیه نیز درگیر می شود بعد از گذشت سه سال بیمار دچار مشکل حاد کبدی و یا درگیری کلیوی نشده است.نتیجه گیری: پیش آگهی بیماری نسبتا خوب است مگر این که بیمار دچار کلانژیت های راجعه شود و نارسایی کلیوی رخ دهد. به دلیل ماهیت آهسته و معمولا پیشرفت بدون سر و صدا سندرم، نادر و کشنده بودن آن ضروری است تا به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی کلانژیت راجعه در هر مورد ناشناخته مطرح گردد.

۳بررسی همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیت شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: مديريت ارتقاي سلامت، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۱ (پياپي ۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: هوش معنوی نوعی سازگاری و رفتار حل مشکل است که فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید و باعث بهبود عملکرد می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیت شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی – همبستگی در سال 1390 روی 282 نفر از دانشجویان علوم پزشکی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه مشخصات جمعیت شناسی و آموزشی و پرسشنامه هوش معنوی شامل چهار حیطه «تفکر عمومی و اعتقادات»، «توانایی مقابله با مشکلات»، «سجایای اخلاقی» و «خودآگاهی، عشق و علاقه» انجام شد. اعتبار این پرسشنامه از طریق اعتبار ملاکی و پایایی آن با استفاده آلفای کرونباخ 0.85 مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 با سطح معنی داری (P<0.05) انجام شد.یافته ها: میانگین سن افراد شرکت کننده در پژوهش 20.17±1.70 سال و 76 درصد آنان مونث بودند. میانگین و انحراف معیار نمره هوش معنوی واحدهای مورد پژوهش 2.46±0.43 از پنج امتیاز لیکرت بود. همچنین میانگین و انحراف معیار «تفکر عمومی و اعتقادات» 2.13±0.56، «توانایی مقابله با مشکلات» 2.90±62، «سجایای اخلاقی» 2.20±0.45، «خودآگاهی، عشق و علاقه» 2.59±0.64 بود. اگر چه میانگین نمره هوش معنوی دانشجویان پسر 2.58±0.36 اندکی از دانشجویان دختر 2.51±0.28 بیشتر بود، اما تفاوت آماری معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد. بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل، قومیت، رشته تحصیلی و معدل با نمره هوش معنوی ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: میانگین نمره هوش معنوی دانشجویان در حیطه «توانایی مقابله با مشکلات» بیشترین نمره را نسبت به سایر ابعاد دارا بوده است.

۴تبیین تجارب جنسی زنان در دوره بارداری و شیردهی
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، هفته دوم مرداد, دوره  ۱۶ , شماره  ۶۰، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: بارداری، شیردهی، مراقبت از فرزند و اشتغال از جمله عواملی هستند که روابط جنسی زنان را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب جنسی زنان در دوران بارداری و شیردهی انجام شد.روش کار: در این مطالعه با رویکرد کیفی، رفتار جنسی مادران در دوران بارداری و شیردهی مورد بررسی قرار گرفت. 30 مادر شیرده دارای کودک 24–4 ماهه بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار استفاده شد. مادران در یک گفتمان تعاملی، تجربیات جنسی خود را در بارداری و شیردهی مطرح کردند. مصاحبه ها ضبط، دست نویس، کدگذاری و طبقه بندی شد و بر اساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی آنالیز شدند.یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها، یک مضمون اصلی «تغییر در رفتارهای جنسی» و 4 مضمون فرعی «کم شدن میل جنسی، از دست دادن خلوت، وظایف مادری، رعایت همسر» استخراج شد. زوجین در این دوران، محور توجه خود را به جنین، شیردهی و نوزاد معطوف کردند. تغییر در تعاملات جنسی، خدشه ای بر روابط زوجین به وجود نیاورد.نتیجه گیری: از آنجایی که محوریت توجه مادران در دوران بارداری و شیردهی بر جنین، شیردهی و نوزاد بود، کاهش فعالیت های جنسی، روابط زوجین و کیفیت زندگی را مختل نساخت.

۵احیای رویکرد مرجعیت علمی در ایران: دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: تحقيقات كيفي در علوم سلامت، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: تحقق چشم انداز مرجعیت علمی ایران نیازمند نسلی است که عهده دار حفظ آن در دنیای رقابتی امروز باشند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان نخبگان امروز و نسل جوان در این راه رسالت بزرگی دارند. مطالعه حاضر با هدف تبیین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد دستیابی به مرجعیت علمی در کشور انجام شد.روش: در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام شد، از 20 دانشجوی دختر و پسر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. تمام مصاحبه ها، ضبط، دست نویس و مطابق روش «تحلیل محتوا» آنالیز شدند.یافته ها: سه مضمون اصلی و مضامین فرعی متعددی استخراج شد. «حرف آخر علمی را زدن» مضمونی بود که بیانگر معنای مفهوم مرجعیت علمی از دید مشارکت کنندگان در این مطالعه و «استناد دادن، ارجاع دادن، کرسی داشتن در علم» از مضامین فرعی مطالعه بودند. از نظر دانشجویان، کشور در حال حاضر از نظر مرجعیت علمی در مرحله وابستگی علمی می باشد. شاهد این مدعا نیز نیاز به استفاده از مطالب ترجمه شده و انتظار برای دستاوردهای علمی خارج از کشور است. «بومی سازی علم» مضمون کلیدی دیگری بود که ظهور یافت. «قابل حصول بودن» مضمونی است که باور شرکت کنندگان را در خصوص امکان دستیابی به مرجعیت علمی می داند. داشتن سوابق مرجعیت علمی در گذشته ایران و همچنین داشتن روحیه جهاد علمی در دانشگاهیان و دانشجویان می تواند باعث احیای این رویکرد شود.نتیجه گیری: مضامین برگرفته شده از مطالعه حاضر طیفی از دیدگاه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را نشان می دهد. در یک سو طیف عدم مرجعیت علمی در کشور و در انتهای آن قابل دستیابی بودن قرار دارد. همان گونه مقام معظم رهبری فرمودند: «مرجعیت علمی با امید دنبال شود و ان شاءاله به نتایجی خواهد رسید. یقینا روزی خواهد رسید که شما ببینید مرجعیت علمی یافتن دانشگاه های ایران و دانشمندان ایران چیز دور از دسترسی نیست؛ خیلی نزدیک به شماست. شما جوان ها یقینا این را خواهید دید». داده های این مطالعه می تواند در راستای اهداف ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ باشد.

۶فراوانی عفونت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی عوامل در نمونه های پاپ اسمیر در زنان مراجع کننده به مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1391
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، هفته چهارم مرداد, دوره  ۱۷ , شماره  ۱۱۰، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه