توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پی در پی ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: میزان افسردگی و هزینه های مراقبت در بیماری های جسمی به خصوص نارسایی مزمن کلیه از افزایش چشمگیری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین میزان افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با عوامل مرتبط تدوین و اجرا گردید.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه های پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان گلستان (129 نفر با دامنه سنی 11 تا 77 سال) بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی آزمودنی ها و مقیاس سنجش افسردگی بک انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS–11 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو) استفاده شد.یافته ها: 37.2 درصد بیماران همودیالیزی از افسردگی خفیف و متوسط و 31 درصد از افسردگی شدید و بیش از حد رنج می برند. همچنین از بین متغیرهای مورد بررسی، افسردگی تنها با اتیولوژی نارسایی مزمن کلیه و قومیت ارتباط معنی داری وجود داشت(0.05 P<).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افسردگی در بیماران همودیالیزی خطری جدی محسوب می شود و می تواند سلامت بیماران را به مخاطره اندازد. بنابراین پیشنهاد می شود برای تشخیص به موقع و در نهایت درمان افسردگی در بیماران همودیالیزی معاینات دوره ای روانپزشکی صورت گیرد.

۲مقایسه فراوانی تمایلات سایکوتیک و نوروتیک مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده در استان گلستان طی سال 1384
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پي در پي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر یکی از مشکلات بزرگ پزشکی و اجتماعی جوامع عصر حاضر است که سلامت بشر را تهدید می کند. در بین این مواد حشیش به عنوان رایج ترین آنها باعث بروز علایم و نشانه های روانپزشکی متعدد از قبیل علایم شبه سایکوتیک و رفتارهای ضداجتماعی می گردد. این مطالعه به منظور مقایسه فروانی تمایلات سایکوتیک (تمایلات روان پریشی) و نوروتیک (تمایلات روان نژندی) افراد سوء مصرف کننده با افراد غیرمصرف کننده حشیش در استان گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی 100 مصرف کننده حشیش که برای تهیه حشیش به پارک های شهرهای استان گلستان مراجعه نمودند و 100 فرد که سابقه مصرف حشیش نداشتند و برای گذران اوقات فراغت به همان پارک ها مراجعه نموده بودند؛ طی سال 1384 انجام شد. دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و میزان تحصیلات همسان بودند. داده ها از طریق پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنگ نسخه بالغین، به روش خود گزارش دهی جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS–13.5 و آزمون های تی، کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمرات سایکوتیزم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9.37 و 5.75 تعیین گردید (P<0.05). همچنین میانگین نمرات نوروتیزم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 15.9 و 12.19 تعیین شد (P<0.05). بین نمره سایکوتیزم و الگوی مصرف حشیش رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05). همچنین بین مصرف حشیش با الگوی سوء مصرف مواد مخدر در خانواده و سوء مصرف هم زمان سایر مواد رابطه آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش نسبت به افراد غیرمصرف کننده حشیش بیشتر است که نشان دهنده اهمیت اقدامات پیشگیرانه در سوء مصرف مواد برای ارتقا بهداشت روان می باشد.

۳تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: پرستاران برای ارایه مراقبت با کیفیت در محیط های بالینی با پیچیدگی ها و تغییرات سریع تکنولوژی، نیاز به تقویت مهارت حل مساله دارند. آموزش با رویکردهای یادگیری فعال و دانشجو – محور در بهبود این مهارت موثرتر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری اجرا شد.روش کار: مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی 32 دانشجوی نیم سال پنجم رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان که درس بهداشت روان را انتخاب نموده بودند، درسال 86 صورت گرفت. دانشجویان بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (8 نفر) و شاهد (24 نفر) تقسیم شدند. پس از آموزش به دو شیوه حل مساله و سخنرانی، میزان یادگیری در هر دو گروه از طریق آزمون کتبی با محتوا و سطوح شناختی مشابه، بلافاصله و دو ماه پس از آموزش اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و من ویتنی آنالیز شد. سطح معنی داری 0.05 درنظر گرفته شد.یافته ها: اکثر نمونه های مورد پژوهش مجرد (90.62%) با میانگین سنی 21.85 (21.85±) سال و مقیم خوابگاه (75%) بودند. میانگین نمرات گروه مداخله، دو ماه پس از آموزش بیش از گروه سخنرانی بود، ولی تفاوت آماری معنی داری بین میزان یادگیری دانشجویان دو گروه وجود نداشت. این تفاوت در سطوح شناختی مختلف از نظر آماری معنی داری بود (P<0.0001). بدین معنی که دانشجویان گروه سخنرانی در سطح دانش و گروه حل مساله در سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمره بیشتری کسب نمودند.نتیجه گیری: اگرچه هر دو شیوه آموزشی موثر بودند اما روش حل مساله در ارتقا سطح دانش و یادگیری ماندگار، موثرتر از روش سخنرانی بود.

۴وضعیت سلامت دندان های سالمندان شهر گرگان (سال 1385)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶

۵هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی؛ گزارش کوتاه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری و مامایی، استرس های متعددی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محیط های بالینی تجربه می کنند. با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در ارتقای بهداشت روان و عملکرد تحصیلی، بررسی هوش هیجانی در این قشر می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر مهم با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. 125 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به شیوه تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مشخصات فردی و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (دامنه نمرات 165–33) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی و آنالیز واریانس تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 12.27±109.12 و در دانشجویان مامایی 13.26±113.32 بود. در گروه پرستاری و مامایی هر یک از حیطه های هوش هیجانی و نمره کل آن با سن، محل سکونت، علاقه و وضعیت اقتصادی تفاوت معنی دار نداشت. در گروه پرستاری جنس و معدل فقط با حیطه خود آگاهی هوش هیجانی ارتباط معنی دار داشت (P<0.05). نمره حیطه خود آگاهی هوش هیجانی در دانشجویان دختر و دارای معدل بالا بیشتر بود.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط برخی مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی، می توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر به تقویت این عنصر مهم کمک نمود.

۶ارتباط بین اضطراب و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی شهر برازجان در سال 1393
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (ويژه نامه بهداشت روان)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی، با مشکلات روان شناختی و تنش زا متعددی همچون اختلال خواب و اضطراب مواجه هستندکه تهدیدی علیه سلامتی آن ها بوده و از نظر بالینی قابل توجه است. لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه کیفیت خواب و اضطراب در بیماران همودیالیزی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی– تحلیلی بر روی 74 بیمار تحت درمان با همودیالیز بیمارستان 17 شهریور برازجان در سال 1393 انجام شد. بیماران واجد شرایط با روش سرشماری وارد مطالعه شدند و داده ها از طریق پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ و اضطراب حالت اسپیل برگر جمع آوری و با استفاده از آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی تحلیل شد.یافته ها: اکثر بیماران (89.2 درصد) اضطراب متوسط داشتند و کیفیت خواب 63.3 درصد آنان پایین بود. میانگین اضطراب و کیفیت خواب بیماران به ترتیب 49±6.5 و 11.7±2.4 بود. ضریب همبستگی بین اضطراب وکیفیت خواب بیماران 0.515 بود (p=0.001). با طبقه بندی بر روی متغیرهای مداخله گر، بین اضطراب و کیفیت خواب همبستگی قابل توجه ای مشاهده شد، به طوری که با افزایش اضطراب، ابعاد کیفیت خواب ذهنی، تاخیر در به خواب رفتن و طول مدت خواب، اختلالات خواب تحت تاثیر قرارگرفته و سطح کیفیت خواب بیماران کاهش می یافت، اما بین اضطراب و کیفیت خواب با استفاده از داروهای خواب آور و اختلال عملکرد روزانه همبستگی معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به همبستگی بین اضطراب و کیفیت خواب بیماران، هر عاملی که منجر به بهبود یکی از این حالات شود، می تواند عارضه دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه