توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۲۶
طرح مساله: سرمایه اجتماعی مفهومی است که کیفیت و کمیت روابط حاکم میان افراد را مورد بحث قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله سنجش سرمایه اجتماعی است.روش: برای سنجش سرمایه اجتماعی، با استمداد از روش استون و هیوز (2003)، سرمایه اجتماعی را در سه سطح خرد، تعمیم یافته و کلان، و دو نوع ساختاری و شناختی مورد بررسی قرار داده ایم. به این ترتیب سرمایه اجتماعی رابه 6 خانه تقسیم کرده، برای هر خانه تعدادی شاخص را از دو پیمایش ملی انتخاب نموده و سپس به کمک دو روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی، به رتبه بندی مراکز استان های کشور بر اساس شاخص های سرمایه اجتماعی پرداخته ایم.یافته ها: برای هر مرکز استانی طبق آمار سال 1379 به 6 درجه و رتبه دست یافتیم که مبین 6 نوع سرمایه اجتماعی در هر کدام است. با محاسبه میانگین و انحراف معیار 6 درجه به دست آمده، به این نتیجه رسیدیم که شهر ایلام دارای بهترین میانگین و کم ترین انحراف معیار در انواع شش گانه سرمایه اجتماعی است و تهران در پایین ترین موقعیت آن.نتایج: با توجه به تفاوت های موجود، برای تعیین اهداف و سیاست هایی که در جهت افزایش سرمایه اجتماعی عمل می کنند، باید مولفه ها و شاخص های مهم و تعیین کننده سرمایه اجتماعی آن بخش یا شهر را به صورت خاص مورد مطالعه قرار دهیم.

۲عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي اقتصادي ايران، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳۲، سال
تعداد صفحات: ۲۳
هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان های تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1384–1373 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده انجام شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند. علاوه بر این، علامت ضرایب برآورد شده، مطابق انتظار تئوری است.

۳وابستگی فضایی بیکاری منطقه ای در استان مازندران (رویکرد اقتصادسنجی فضایی)
اطلاعات انتشار: علوم اقتصادي، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
نرخ بیکاری در شهرستان های استان مازندران تفاوت های گسترده ای را نشان می دهد. در این استان، علاوه بر بیکاری، تفاوت نرخ بیکاری مناطق نیز قابل توجه است. بر اساس داده های رسمی کشور، نرخ بیکاری استان مازندران در سال 1385، در حدود 10.85 درصد بوده در صورتی که تفاوت های بسیار زیادی بین مناطق آن وجود داشته است. به طور مثال، در این سال، نرخ بیکاری شهرستان جویبار 6.5 درصد و شهرستان سوادکوه 20.6 درصد بوده است.بنابراین، در این پژوهش تلاش می کنیم تا به بررسی نرخ بیکاری در فضایی جغرافیایی پرداخته و با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی که در مورد خودهمبستگی فضایی کاربرد دارند، ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای در 16 شهرستان استان مازندران را بررسی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، در بازار کار استان مازندران در سال های 1375 و 1385، پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها وجود داشته است.این که مناطق با بیکاری بالا و یا پایین خوشه هایی را در فضا تشکیل می دهند نشان دهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است. همچنین، در این پژوهش، با استفاده از مدل های فضایی به بررسی اثر شوک هر شهرستان روی شهرستان های دیگر پرداخته و اثر سرریز آن را به دست می آوریم.

۴بررسی اثربخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان ها با داده های ترکیبی پویا و روش GMM سیستمی
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصادي، بهار, دوره  ۴۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۹
با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استان ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان های کشور در سال های 1387–1379، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ تر از درآمدهای مالیاتی می باشد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، میزان تاثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان های کشور از مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی می باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد.

۵تعیین کننده های فقر خانوارهای شهری ایران در سال 1388 کاربرد مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه اقتصادي، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۶
نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل موثر بر فقر شناسایی می شود. در این مطالعه از مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشه بندی داده ها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت داده های تابلویی که بر اساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده بود، با روش حداکثر درست نمایی برآورد شد.نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تاثیر را دارند، در حالی که متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش می دهد. از یافته های دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر می کاهد.

۶اندازه گیری هزینه تعدیل: مطالعه ای موردی برای بازار کار صنعتی ایران
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)، نيمه دوم, دوره  ۸ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۲۶
هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد می باشد. این تغییر می تواند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا (سلیقه)، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی مثل توافقات تجاری باشند. هزینه های تعدیل در هر دو بازار کار و سرمایه مطرح می شوند ولی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به این دلیل که بالاترین هزینه ها را تحمل می کند و نیز تاثیر سیاسی قابل توجهی دارد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مقاله حاضر، ضمن تعریف و تبیین هزینه های تعدیل، شاخص های اندازه گیری هزینه تعدیل بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. هم چنین به عنوان یک مطالعه موردی، این مقاله با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1381–1385 هزینه تعدیل برای بازار کار صنعتی ایران برآورد کرده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش، هزینه تعدیل در بازار کار کشور قابل ملاحظه می باشد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین سیاست برای حداقل کردن هزینه های تعدیل، مقید کردن دولت به تامین ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصی است.

۷توسعه مالی و اشتغال زنان در ایران
اطلاعات انتشار: مهارت آموزي، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۲۴
اشتغال زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی هر جامعه ای می تواند نقش مهمی را در رشد و توسعه کشور داشته باشد. از دیگر سو، امروزه بنگاه های اقتصادی و موسسات مالی برای تسخیر بازارها و جلب رضایت مشتریان در حال رقابت هستند. با توسعه مالی می توان انتظار افزایش به کار گیری نیروی کار را داشت. با وجودی که ادبیات مربوط به توسعه مالی افزایش یافته است، پیوند بین اشتغال و توسعه مالی، به طور ویژه اشتغال زنان، در مطالعات محدودی بررسی شده است. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی موجود و در قالب برآورد مدل سنجی انتخابی، رابطه بین توسعه مالی و اشتغال زنان در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش توسعه مالی می توان انتظار داشت که نرخ مشارکت زنان در ایران افزایش یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه