توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ساخت و هنجاریابی آزمون اندازه گیری شخصیت بر اساس گلستان سعدی
اطلاعات انتشار: اندازه گيري تربيتي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۶
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با هدف ساخت و هنجاریابی آزمون اندازه گیری شخصیت بر اساس گلستان سعدی انجام گرفته است. در این بررسی تعداد 276 نفر دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (137 نفر دختر و 139 نفر پسر) شرکت داشتند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. پرسشنامه ای 108 سوالی که بر اساس تحلیل محتوای خصوصیات شخصیتی که سعدی در باب اول گلستان مطرح کرده، تهیه و جهت گردآوری داده ها توسط دانشجویان تکمیل گردید. برای تعیین تعداد عامل های پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که حاکی از پایایی و همسانی درونی آن است، در حد بالا می باشد (a=0.96). روایی سازه پرسشنامه 63 سوالی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به روش واریماکس مورد بررسی قرار گرفت پنج مولفه شامل، پختگی اجتماعی، پیوندجویی، اغتنام وقت، مهرورزی و سخاوتمندی استخراج شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که پرسشنامه از روایی افتراقی (قدرت تشخیصی) قابل قبول برخوردار است و می تواند دو گروه مراجعه کننده به مراکز مشاوره و سالم را از هم متمایز سازد. از طرفی با توجه به این که از طریق آزمون t مستقل مشخص شد که بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر به جز در مولفه اغتنام وقت در بقیه مولفه ها و نمره کل تفاوت معنی داری وجود ندارد، جداول نرم و هنجار Z و T برای مولفه اغتنام وقت به طور جداگانه و برای سایر مولفه ها و نمره کل به صورت کلی به دست آمده است. همچنین ضریب روایی ملاکی مولفه های پرسشنامه محقق ساخته با عامل های پرسشنامه پنج عاملی NEO–PI–R در حد قابل قبول می باشد. نقطه برش آزمون با محاسبه دامنه اطمینان برای نمره کل و هر یک از زیر مقیاس های آزمون به دست آمده است.

۲بررسی نسخه خطی «روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی
اطلاعات انتشار: سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳ (پي در پي ۲۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینه های ادبی و فرهنگی ایرانی در سالهای اخیر شناسایی و معرفی گردیده، ولیکن کم نیستند آثار ادبی که در قالب نظم و نثر پدید آمده و تا کنون ناشناخته باقی مانده اند. بر همین اساس رویکرد اصلی مقاله حاضر براین است یکی ازآثار نفیس و ارجمند فرهنگ و اندیشه ایرانی را که منظومه ای عرفانی– اخلاقی تحت عنوان «روح الله» از زین العباد حسینی بیرمی (متوفی به قرن نهم) میباشد، به دوستداران فرهنگ و ادب معرفی کند و گرد و غبار گذشت زمان و بی توجهی اهل ادب را از چهره آن بزداید و راهگشای پژوهشهای دیگر درباره این شاعر گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه