توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تدوین و اولویتبندی استراتژیهای توسعه شهری CDS شهر مشهد با استفاده از تلفیق مدلهایSWOT و ANP
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری ، سال
تعداد صفحات: ۱۵
چگونگی توسعه شهری مشهد با توجه به اهمیت ملی و بینالمللی آن، ازجمله مسائلی است که نگاه ویژه ای را برای تدوین راهبرد و برنامهریزی در این زمینه طلب مینماید. هدف از این پژوهش بهطورکلیاولویتبندی راهبردهای توسعه شهری در شهر مشهد است. روش پژوهش توصیفی\ تحلیلی با ماهیتی قیاسی، برگرفته از نگرش سیستمی میباشد؛ روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای\ اسنادی و پیمایشی بوده که از 64پرسشنامه باز )کارشناسان( استفادهشده است. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، تکنیک SWOT میباشد و برای اولویتبندی راهبردها نیز از مدل ANP استفادهشده است که جهت وزن دهی به معیارها و زیر معیارها نیز از 23 پرسشنامه متخصصان به روش میانگینگیری بهره برده شده است. در این پژوهش مشخص گردید که در شهر مشهد، زمینهسازی برای جذب هرچه بیشتر گردشگر و توریست داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه طولانی شدن مدت اقامت توریست و گردشگران در شهر مشهد بوده و مربوط به استراتژیهای رقابتی میباشد که با امتیاز 0\15 اولویت اول را به خود اختصاص داده است

۲ساماندهی مدیریت بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله آبکوه_ منطقه یک شهرداری مشهد
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری ، سال
تعداد صفحات: ۲۳
امروزه پدیده فرسودگی به عنوان یکی از چالشهای جدی است که بسیاری از شهرهای جهان به ویژه کلانشهرهارا با آن مواجه ساخته است. بافتهای فرسوده تلفیقی از فرصتهای ویژه به عنوان سرآغاز توسعه درونزا و نیز شرایط بحرانی از نظر ناپایداری کالبدی اقتصادی، زیست محیطی و ناهنجاریهای اجتماعی است که برنامهریزی برای ایجاد شرایط زیست و فعالیت مطلوب را اجتنابناپذیر میسازد. همچنین مکانیسمهای مواجه با بافتهای فرسوده شهری در کشورهای مختلف دنیا بر پایه بستر جغرافیایی، ویژگیهای اجتماعی اقتصادی و حقوقی– – مدیریتی آنها، نمود متفاوتی داشته است . ناحیه تاریخی و فرسوده شهرها میراث ارزشمندی است که در طولزمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژهای ایفا میکند . لذا در این میان نقش و اثرات مدیریت شهری در برنامهریزی ناحیه تاریخی و فرسوده شهرها بسیار تعیینکننده است.بدون شک انجام هرگونه مطالعه و بررسی بدون داشتن دیدی یکپارچه و کل نگر و آگاهی از اطلاعات پایه شهر و محله مورد مطالعه،ناقص است.در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی مشکلات مدیریت شهری ناحیه فرسوده شهری،محله آبکوه به شناخت وضع موجود پرداخته میشود و ضمن بررسی شرایط و وضعیت این بافت به مقایسه مدیریت آن به عنوان یک بافت فرسوده مرکزی شهر پرداخته میشود.در نهایت با برسی جامعنگر به تحلیل نقاط قوت و ضعف اجرایی در این بافت پرداختهشده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه