توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴ (پياپي ۴۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: یکی از پیامدها و نتایج استرس شغلی، فرسودگی شغلی است که تاثیرات مخربی بر مراقبت از بیمار، سلامت جسمی – روحی پرستار و هزینه های درمانی دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران استان مرکزی، می تواند راهکارهایی را در جهت کاهش فرسودگی شغلی و افزایش اعتماد به نفس در پرستاران ارایه دهد.روش کار: در این پژوهش تحلیلی – مقطعی در سال 1387 به روش نمونه گیری طبقه ای 66 نفر از پرستاران شاغل در بخش درمان بیمارستان های دولتی شهرهای اراک، خمین و ساوه و کلیه مربیان پرستاری دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری اراک و دانشکده های خمین و ساوه، به تعداد 33 نفر و کلا 99 نفر انتخاب شده و پرسش نامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک برای آنها تکمیل شد.نتایج: میانگین فرسودگی شغلی در این پژوهش از سایر مطالعات مشابه بالاتر است (40.84). میانگین نمره خستگی هیجانی 28.38، مسخ شخصیت 9.41 و کفایت شخصی 29.31 بود. تفاوت فرسودگی شغلی در گروه پرستاران بخش درمان و آموزش فقط در بعد مسخ شخصیت معنی دار بود و در سایر ابعاد تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: فرسودگی شغلی در پرستاران استان مرکزی به طور کلی بالاست که با تمهیدات خاص از قبیل افزایش ثبات کاری و حیطه عملکردی، شفاف سازی نحوه پاسخگویی فرد در مقابل کارهای انجام شده و تقسیم کار بین افراد به منظور کاهش بار کاری باید این میزان را کاهش داد.

۲بررسی اپیدمیولوژیک خشونت محل کار نسبت به دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389
اطلاعات انتشار: مجله اپيدميولوژي ايران، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و اهداف: در اغلب موارد دانشجویان پرستاری در بالین مورد خشونت فیزیکی و کلامی قرار می گیرند. اگر چه در مطالعات قبلی خشونت علیه پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است ولی با این حال توجه بسیار کمی به بررسی خشونت نسبت به دانشجویان پرستاری شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع و ابعاد خشونت محل کار نسبت به دانشجویان پرستاری در محیط بالینی است.روش کار: در این مطالعه توصیفی، 271 دانشجوی پرستاری با روش سرشماری شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای که با روش اعتبار محتوا و آزمون و آزمون مجدد مورد پایایی و روایی قرار گرفت، جمع آوری گردید.نتایج: به طور کلی به ترتیب %74.9 و %7.38 از دانشجویان سابقه خشونت کلامی، فیزیکی را در طی سال گذشته داشتند. اکثر خشونت های فیزیکی توسط بیماران صورت گرفته بود در حالی که بیشتر خشونت کلامی توسط همراهان بیمار صورت گرفته بود. به ترتیب بیشترین پاسخ به خشونت کلامی و فیزیکی این واکنش بود که «متقابلا داد و بیداد کردم» و «به مربی یا مافوق خود گزارش دادم». از دیدگاه دانشجویان پرستاری شایع ترین عامل مساعدکننده خشونت محل کار، کمبود آگاهی مردم در خصوص وظایف دانشجو در بیمارستان ها بود. بین جنس و ترم تحصیلی دانشجویان با خشونت رابطه معنی داری دریافت نشد.نتیجه گیری: دانشجویان پرستاری اغلب در محیط کارآموزی مورد خشونت قرار می گیرند. باید راه های پیشگیری از خشونت و همچنین نحوه واکنش به خشونت به دانشجویان پرستاری آموزش داده شود و این مباحث در سرفصل درسی دانشجویان پرستاران گنجانده شود.

۳عوامل موثر در وابستگی به مواد مخدر و عود مجدد مصرف در گروه معتادین خودیار شهرستان خمین در سال 1387
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳ (پياپي ۵۲)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: یکی از راه های ترک اعتیاد تشکیل گروه های معتادین خودیار است. با توجه به میزان عود بالای مصرف مجدد مواد مخدر در این گروه پژوهشگران بر آن شدند تا با تحلیل عوامل مختلف بر عود مجدد مصرف مواد، یک الگوی مناسب در جهت افزایش زمان تداوم ترک اعتیاد به دست آورند.مواد و روش ها: در طی یک مطالعه مقطعی تحلیلی تمامی مردان معتاد خودیار شهرستان خمین (350 نفر) در سال 1387 با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات در زمینه عوامل موثر بر ترک اعتیاد، ایجاد اعتیاد و عود اعتیاد در این گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: مهم ترین عامل معتاد شدن افراد کسب لذت و کنجکاوی (75.1 درصد)؛ و مهم ترین عامل موثر در ترک اعتیاد فرد، خسته شدن و فشار خانواده (45.4 درصد) بوده است. همچنین، 48.9 درصد افراد مجددا مواد مخدر مصرف کرده بودند. مهم ترین عامل عود اعتیاد در معتادین خودیار بیکاری و تغییر در درآمد (12.6 درصد) بوده است. در این پژوهش بین سطح تحصیلات و محل سکونت با اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنی دار مشاهده شد (p=0.000) در حالی که بین نوع ماده مخدر مصرفی و ترک اعتیاد و همچنین بین میانگین سنی افراد در اقدام به ترک و عدم اقدام به ترک رابطه معنی داری مشاهده نشد .(p>0.05)نتیجه گیری: با توجه به عود بالای مصرف مجدد در معتادین خودیار به نظر می آید برنامه های کنونی ترک اعتیاد در این زمینه موثر نبوده اما با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد با تامین شغلی معتادین پس از ترک تا حدودی از عود مجدد مصرف در آنها پیش گیری نمود.

۴بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری همانند کارکنان مراکز بهداشتی– درمانی در معرض خطر بروز آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده قرار دارند. با این حال توجه پژوهشگران نسبت به این موضوع کمتر بوده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین فروانی، علل و عملکرد دانشجویان پرستاری در هنگام بروز آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون می باشد.روش بررسی: این یک مطالعه توصیفی– مقطعی است که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. 227 دانشجوی پرستاری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و چند سووال در مورد نحوه آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام تیز بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که 70 درصد از دانشجویان در کل دوران تحصیل و 43 درصد از آن ها در 12 ماه گذشته حداقل یکبار صدمه با سرسوزن را تجربه کرده اند. به طور متوسط هر ساله به ازای هر دانشجو 1.02 صدمه رخ می دهد. تقریبا 40 درصد از صدمات به مربی گزارش نمی شود. در 51.6 درصد از موارد اولین اقدام پس از صدمه فشار دادن محل زخم بود. تنها 64.2 درصد از دانشجویان ارسال نمونه خون بیمار به آزمایشگاه را پیگیری کردند و 10 درصد از آنان هیچ اقدامی انجام نداده بودند.نتیجه گیری: شیوع آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده در دانشجویان پرستاری بالا می باشد. باید آموزش های بیشتری در خصوص پیشگیری از این آسیب ها و همچنین اقدامات بعد از آن به دانشجویان پرستاری ارایه گردد.

۵بررسی همبستگی کیفیت ارزشیابی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران
اطلاعات انتشار: مديريت پرستاري، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: شناخت روش های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی و بکارگیری آن ها توسط مدیران، امری حیاتی است. ارزشیابی عملکرد نیز به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران جهت دستیابی به اهداف سازمان و پیشبرد کیفیت خدمات و یکی از این عوامل رضایت شغلی می باشد.هدف: هدف از این مطالعه، تعیین همبستگی کیفیت ارزشیابی عملکرد و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – همبستگی است.جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی اراک در سال 1390 تشکیل می داد. واحدهای پژوهش از طریق تمام شماری، جمعا 133 پرستار تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات از طریق 2 پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا شده، پایا به شیوه آلفا– کرونباخ و خودایفا انجام گرفت. پرسشنامه تعیین کیفیت ارزشیابی عملکرد شامل 44عبارت و رضایت شغلی پرستاران شامل 20 عبارت بود که پایایی آن ها به ترتیب 0.85 و 0.72 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و کاربرد نرم افزار SPSS13 انجام گرفت.یافته ها:نتایج مطالعه نشان داد که 80.5% پرستاران معتقدند سرپرستاران صلاحیت متوسطی جهت اجرای نقش ارزیابی عملکرد دارند.همچنین کیفیت فرآیند و برآیند ارزشیابی عملکرد به ترتیب توسط 50.4% و 60.9% پرستاران، متوسط ارزیابی شد. اکثریت پرستاران (72.2%) رضایتمندی متوسطی از شغل ابراز کرده بودند. ارتباط معناداری بین سطح صلاحیت سرپرستار، کیفیت فرآیند و برآیند ارزشیابی عملکرد با احساس رضایت شغلی آن ها وجود داشت (0.05>P).نتیجه گیری: از آنجا که ازنظر پرستاران، شایستگی سرپرستاران در ایفای نقش ارزیابی و اجرای اصولی فرآیند ارزشیابی ارتباط نزدیکی با برآیند ارزشیابی و رضایت شغلی آنان دارد، تلاش و توجه هرچه بیشتر مدیران به توانمند سازی خود و ارتقای کیفیت اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد ضروری است.

۶مقایسه اثر گل راعی، ویتاگنوس و ویتامین E بر سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
اطلاعات انتشار: طب مكمل، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی شایع ترین نشانگان در زنان است. سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علائم، درست قبل از قاعدگی است که به درجاتی سبب به هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت های وی می شود و به دنبال آن دوره ای فاقد هر گونه علامت پدید می آید. گل راعی و ویتاگنوس، دو داروی گیاهی هستند که در تخفیف علایم سندرم قبل از قاعدگی استفاده شده اند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو داروی گل راعی و ویتاگنوس با ویتامین E بر سندرم قبل از قاعدگی بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی یک مرحله ای است. نمونه این پژوهش شامل 210 زن دچار سندرم قبل از قاعدگی است. در گروه مداخله 1 قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه مداخله 2 قرص گل راعی و در گروه سوم (گروه کنترل) کپسول ویتامین  IU400 ،Eبه مدت 2 ماه داده شد. علائم سندرم قبل از قاعدگی قبل و بعد از مداخله به وسیله جدول استاندارد علائم سندرم قبل از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت و شدت علائم را با اعداد 1 (بدون علامت)، 2 (علائم خفیف)، 3 (علائم متوسط) و 4 (علائم شدید) مشخص نمودند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل یو مان ویتنی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی زوجی، آزمون کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و پراش یک طرفه آنووا استفاده شد. سطح معنی داری برای کلیه آزمون ها p<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین شدت کلی علائم در گروه گل راعی از 62.03±31.54 قبل از مداخله به 38.76±12.11 بعد از مداخله، در گروه ویتاگنوس از 61.23±30.54 به 25.25±17.78 و در گروه ویتامین E از 61.24±32.04 به 54.9±19.24 رسید. مقایسه میانگین شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی قبل و بعد از مداخله در گروه گل راعی در مقایسه با ویتامین (P<0.005) E، همچنین گروه ویتاگنوس در مقایسه با ویتامین(P<0.001) E  و نیز گروه گل راعی در مقایسه با ویتاگنوس (P<0.001) نشان داد که شدت کلی علائم به طور معنی داری کاهش یافته است؛ اما این کاهش در گروه ویتاگنوس چشمگیرتر است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مشخص گردید که هر سه دارو در درمان سندرم قبل از قاعدگی موثر هستند اما ویتاگنوس، موثرتر بوده است و می توان آن را به عنوان یک درمان موثر مورد استفاده قرار داد.

۷مقایسه تاثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: شاخص توده بدنی(BMI)  بالا یکی از مشکلات شایع افراد و به خصوص زنان است که باعث بیماری های مختلفی در آنان می گردد. افزایش BMI به عنوان یک مشکل بهداشتی و اپیدمی در سراسر جهان مطرح بوده و در حال افزایش است.مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. نمونه این پژوهش شامل 150 زن در شهر خمین بود که به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 75 نفره قرار داده شدند. در گروه اول قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه دوم کپسول روغن گل مغربی به مدت 3 ماه داده شد. قبل از مداخله و 3 ماه بعد BMI توسط پرسشنامه ارزیابی گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن دو گروه به ترتیب 27.9 و 28.8 سال بود که تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. میانگین شاخص توده بدنی(BMI)  در گروه اول 22.94±1.621 و در گروه دوم نیز 22.81±1.241 بود. بعد از مصرف این داروها کاهش BMI تفاوت آماری معنی داری را در گروه ها نشان نداد (آزمون t زوج با p=0.644 برای ویتاگنوس و p=0.085 برای گل مغربی).نتیجه گیری: اگر چه دو داروی ویتاگنوس و گل مغربی دارای ترکیباتی بوده که با ایجاد تغییرات هورمونی یا متابولیک در بدن می توانند موجب کاهش وزن و چاقی شوند ولی در این مطالعه چنین تاثیری مشاهده نشد و استفاده از داروی گل مغربی برای این منظور با توجه به قیمت بالای آن توصیه نمی شود.

۸مقایسه تاثیر ویتاگنوس و گل مغربی بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه دوره ای
اطلاعات انتشار: مراقبت هاي نوين، , دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که در زنان دو برابر مردان دیده می شود. با توجه به اینکه یکی از علل اصلی افسردگی در زنان، اختلالات هورمونی مثل درد سینه دوره ای می باشد، گیاهان دارویی در درمان این اختلالات موثرند، به همین جهت این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دو داروی گیاهی ویتاگنوس (Vitex agnus castus) و روغن گل مغربی (Evening primrose) بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه (ماستالژی) دوره ای انجام گردید.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 150 زن مبتلا به ماستالژی دوره ای که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در ابتدا سطح افسردگی به وسیله پرسشنامه استاندارد Beck سنجیده شد. برای این آزمون در ایران روایی 0.70 و پایایی آزمون – بازآزمون 0.77 به دست آمده است. سپس به مدت سه ماه در گروه اول داروی ویتاگنوس و در گروه دوم کپسول روغن گل مغربی داده شد. در پایان هر ماه مجددا امتیاز افسردگی سنجیده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Independent T Test، ANOVA و Repeated Measures تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سن دو گروه به ترتیب 27.9 و28.8  سال بود که تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در سطح افسردگی بیماران قبل از مداخله درمانی و بعد از شروع درمان نشان داده شد. این کاهش میزان افسردگی در دو گروه مشاهده شد و بین گروه ها تفاوت آماری وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو گیاه دارویی به میزان مشابه باعث کاهش افسردگی شده اند. از آنجا که از نظر اقتصادی مصرف داروی ویتاگنوس بسیار با صرفه تر است، توصیه می شود از این دارو در زنان مبتلا به افسردگی استفاده گردد.

۹بررسی مقایسه ای تاثیر ویتاگنوس و ویتامین E بر اضطراب زنان مبتلا به درد سینه دوره ای: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
اطلاعات انتشار: مجله دانش و تندرستي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۰رضایت بیمار از انجام مراقبت بوسیله دانشجو؛ یک مطالعه مقطعی
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: میزان رضایت بیماران از مراقبت هایی که دانشجویان پرستاری در تمرینات یادگیری در محیط آموزشی بالین به آن ها ارائه می دهند، می تواند در تکامل آموزش های علمی و عملی دانشجویان کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه، تعیین رضایت بیماران از انجام مراقبت توسط دانشجویان در محیط آموزش بالین می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– مقطعی بوده که در سال 1389 بر روی 1560 بیمار بستری در چهار مرکز آموزشی–درمانی در سه استان کشور، با پرسشنامه رضایت بیمار نسبت به فعالیت آموزشی دانشجویان پرستاری سنجیده شد. دامنه امتیاز بین 150–30 بود. کسب امتیاز بیشتر از 90 رضایتمندی را نشان می داد. داده ها با سطح معنی دار P<0.05 با ازمون آماری من ویتنی و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد 73.2 درصد بیماران از مراقبت توسط دانشجویان پرستاری در محیط آموزش بالین رضایت داشتند و 26.8 درصد رضایت نداشتند. رضایت بیماران در مراکز آموزشی درمانی واقع در استان های مختلف متفاوت بوده و در استان لرستان از استان های چهارمحال و بختیاری و مرکزی بیشتر است (P=0.001).نتیجه گیری: داده های پژوهش بیانگر این است که بیماران به مشارکت در یادگیری دانشجو در محیط بالین تمایل داشتند، اما 26.8 درصد بیما ران ناراضی بودند.

۱۱عوامل موثر در وابستگی به مواد مخدر و عود مجدد مصرف درگروه معتادین خودیار شهرستان خمین در سال 1387
اطلاعات انتشار: رهاورد دانش، سال
تعداد صفحات: ۸
چکیده زمینه و هدف: یکی از راه‎های ترک اعتیاد تشکیل گروه‎های معتادین خودیار است. با توجه به میزان عود بالای مصرف مجدد مواد مخدر در این گروه پژوهشگران بر آن شدند تا با تحلیل عوامل مختلف بر عود مجدد مصرف مواد، یک الگوی مناسب در جهت افزایش زمان تداوم ترک اعتیاد به دست آورند. مواد و روش‎ها: در طی یک مطالعه مقطعی تحلیلی تمامی مردان معتاد خودیار شهرستان خمین (350 نفر) در سال 1387 با استفاده از پرسش‎نامه و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات در زمینه عوامل موثر بر ترک اعتیاد، ایجاد اعتیاد و عود اعتیاد در این گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‎ها: مهم‎ترین عامل معتاد شدن افراد کسب لذت و کنجکاوی (1\75 درصد)؛ و مهم‎ترین عامل موثر در ترک اعتیاد فرد، خسته شدن و فشار خانواده (4\45 درصد) بوده است. همچنین، 9\48 درصد افراد مجدداً مواد مخدر مصرف کرده‎ بودند. مهم‎ترین عامل عود اعتیاد در معتادین خودیار بیکاری و تغییر در درآمد (6\12 درصد) بوده است. در این پژوهش بین سطح تحصیلات و محل سکونت با اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنی‎دار مشاهده شد(000\0=p) در حالی که بین نوع ماده مخدر مصرفی و ترک اعتیاد و همچنین بین میانگین سنی افراد در اقدام به ترک و عدم اقدام به ترک رابطه معنی‎داری مشاهده نشد(05\0 p). نتیجه گیری: با توجه به عود بالای مصرف مجدد در معتادین خودیار به نظر می‎آید برنامه‎های کنونی ترک اعتیاد در این زمینه موثر نبوده اما با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‎گردد با تامین شغلی معتادین پس از ترک تا حدودی از عود مجدد مصرف در آنها پیش‎گیری نمود. واژگان کلیدی: وابستگی به مواد مخدر، معتادین خودیار، عود مجدد مصرف

۱۲مقایسه اثر گل راعی، ویتاگنوس و ویتامین E بر سندرم پیش از قاعدگی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۱۲
چکیده مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی شایع ترین نشانگان در زنان است. سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علایم، درست قبل از قاعدگی است که به درجاتی سبب به هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت های وی می شود و به دنبال آن دوره ای فاقد هر گونه علامت پدید می آید. گل راعی و ویتاگنوس، دو داروی گیاهی هستند که در تخفیف علایم سندرم قبل از قاعدگی استفاده شده اند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو داروی گل راعی و ویتاگنوس با ویتامین E بر سندرم قبل از قاعدگی بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی یک مرحله ای است. نمونه این پژوهش شامل 210 زن دچار سندرم قبل از قاعدگی است. در گروه مداخله 1 قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه مداخله 2 قرص گل راعی و در گروه سوم (گروه کنترل) کپسول ویتامین E، 400IU، به مدت 2 ماه داده شد. علایم سندرم قبل از قاعدگی قبل و بعد از مداخله به وسیله جدول استاندارد علایم سندرم قبل از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت و شدت علایم را با اعداد 1 (بدون علامت)، 2 (علایم خفیف)، 3 (علایم متوسط) و 4 (علایم شدید) مشخص نمودند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل یو مان ویتنی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی زوجی، آزمون کای اسکویر، آزمون دقیق فیشر و پراش یک طرفه آنووا استفاده شد. سطح معنی داری برای کلیه آزمون ها 05\0p در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین شدت کلی علایم در گروه گل راعی از 54\31±03\62 قبل از مداخله به 11\12±76\38 بعد از مداخله، در گروه ویتاگنوس از 54\30±23\61 به 78\17±25\25 و در گروه ویتامین E از 04\32±24\61 به 24\19±9\54 رسید. مقایسه میانگین شدت کلی علایم سندرم پیش از قاعدگی قبل و بعد از مداخله در گروه گل راعی در مقایسه با ویتامین E (005\0P )، همچنین گروه ویتاگنوس در مقایسه با ویتامین E (001\0P ) و نیز گروه گل راعی در مقایسه با ویتاگنوس (001\0P ) نشان داد که شدت کلی علایم به طور معنی داری کاهش یافته است؛ اما این کاهش در گروه ویتاگنوس چشمگیرتر است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مشخص گردید که هر سه دارو در درمان سندرم قبل از قاعدگی موثر هستند اما ویتاگنوس، موثرتر بوده است و می توان آن را به عنوان یک درمان موثر مورد استفاده قرار داد. کلید واژه ها: سندرم پیش از قاعدگی– ویتاگنوس– گل راعی– ویتامین E.

۱۳تاثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر معیار ده تایی درد در زنان دچار ماستالژی دوره ای؛ کارآزمایی بالینی شاهددار
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۱۵
چکیده مقدمه: درد شایع ترین عاملی است که غالباً افراد را به مراکز درمانی می کشاند. درد یک ادراک ذهنی است و برداشت افراد از وقایع دردناک و همچنین پاسخ های آن ها متفاوت است. «ماستالژی» یکی از شایع ترین شکایت ها و نگرانی های زنان است. هدف کلی این پژوهش، تعیین تاثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر معیار ده تایی درد در زنان دچار ماستالژی دوره ای است. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک مرحله ای و سه سو کور شاهددار است. نمونه های پژوهش شامل 210 زن است که با نمونه گیری آسان انتخاب شدند و با تصادفی سازی ساده در سه گروه 70 نفره قرار گرفتند. به گروه اول، قرص ویتاگنوس، به گروه دوم کپسول گل مغربی و به گروه شاهد ویتامین E به مدت 2 ماه داده شد. قبل از مداخله و 2 ماه بعد از آن معیار درد سینه با پرسش نامه مورد ارزیابی قرار گرفت و با هم مقایسه شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمونt زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین معیار درد در گروه اول از 411\1±67\5 قبل، به 864\0±51\4 بعد از مداخله و در گروه دوم از 448\1±70\5 به 012\1±70\3 و در گروه شاهد، از 438\1±70\5 به 099\1±84\4 کاهش یافته است (05\0p ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ویتاگنوس، بر معیار درد زنان دچار ماستالژی اثرات درمانی خوبی دارد و می تواند به عنوان یک روش درمانی اثربخش مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه ها: ماستالژی دوره ای، گل مغربی، ویتاگنوس، ویتامین E، درد، معیار درد.

۱۴مقایسه تاثیر گل مغربی، ویتاگنوس و ویتامین E بر افسردگی زنان: کارآزمایی بالینی
اطلاعات انتشار: يافته، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: شمار قابل توجهی از مردم، برای درمان بیماری های مختلف، در جستجوی جایگزینی برای طب رایج، می باشند. افسردگی یکی از بیماری هایی است که در زنان دو برابر مردان دیده می شود و یکی از علل آن، اختلالات هورمونی می باشند. از آنجا که گیاهان دارویی در درمان این اختلالات موثرند؛ این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سه داروی ویتاگنوس، گل مغربی و ویتامین E بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه دوره ای انجام شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، نشان داد که دو داروی گیاهی به میزان مشابه، باعث کاهش افسردگی شده اند. از آنجا که از نظر اقتصادی مصرف داروی ویتاگنوس بسیار با صرفه تر است؛ توصیه می شود از این دارو در زنان مبتلا به افسردگی استفاده شود. یافته ها: تفاوت معنی داری در سطح افسردگی بیماران، قبل از مداخله درمانی و بعد از آن، در دو گروه گل مغربی و ویتاگنوس مشاهده شد. در گروه ویتامین E، تفاوت آماری معنی داری قبل از مداخله درمانی و بعد از درمان، مشاهده نشد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 210 زن مبتلا به ماستالژی دوره ای که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند؛ به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه، تقسیم شدند. در ابتدا، سطح افسردگی به وسیله پرسشنامه بک سنجیده و سپس به مدت سه ماه، در گروه اول، داروی ویتاگنوس، در گروه دوم، کپسول روغن گل مغربی و در گروه سوم، ویتامین E داده شد. در پایان مجدداً امتیاز افسردگی، سنجیده و از طریق تست های آماری با هم مورد مقایسه قرار گرفت.

۱۵تاثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر مستالژی دوره ای در مقایسه با ویتامین E: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
اطلاعات انتشار: يافته، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مقدمه: مستالژی یکی از شایع ترین دلایل نگرانی زنان است که باعث مراجعه مکرر آنها جهت مشاوره به مراکز مراقبت های بهداشتی می–شود. هدف کلی این پژوهش، مقایسه ی تاثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر ماستالژی دوره ای بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی های بالینی یک مرحله ای است. نمونه پژوهش 210 زن مبتلا به مستالژی که در سه گروه هفتاد نفره قرار گرفتند. در گروه اول، قرص ویتاگنوس، گروه دوم کپسول گل مغربی و گروه شاهد ویتامین E به مدت دو ماه داده شد. قبل و در دو ماه بعد از مداخله نمره درد سینه توسط پرسشنامه ارزیابی و با هم مقایسه شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون K.S، مان ویتنی یو، ANOVA و آزمون t زوجی استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: ویتاگنوس، اثرات درمانی خوبی برای درمان مستالژی دوره ای دارد و می تواند به عنوان روش درمانی اثربخش مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین معیار درد در سه گروه بعد از مداخله کاهش یافته است و میانگین روزهای بدون درد در سه گروه افزایش داشته است و میانگین روزهای با درد متوسط در سه گروه کاهش یافته است و میانگین روزهای با درد شدید در سه گروه کاهش داشته است (چارت کاردیف) (0001\0 P). آزمون های آماری نشان داد که اثر ویتاگنوس بیشتر از ماده دیگر بوده است (0001\0 P).

۱۶مقایسه تاثیر ویتاگنوس و گل مغربی بر شاخص توده بدنی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چکیده مقدمه: شاخص توده بدنی(BMI) بالا یکی از مشکلات شایع افراد و به خصوص زنان است که باعث بیماریهای مختلفی در آنان می گردد. افزایش BMI به عنوان یک مشکل بهداشتی و اپیدمی در سراسر جهان مطرح بوده و در حال افزایش است. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. نمونه این پژوهش شامل 150 زن در شهر خمین بود که به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 75 نفره قرار داده شدند. در گروه اول قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه دوم کپسول روغن گل مغربی به مدت 3 ماه داده شد. قبل از مداخله و 3 ماه بعد BMI توسط پرسشنامه ارزیابی گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سن دو گروه به ترتیب 9\27 و 8\28 سال بود که تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. میانگین شاخص توده بدنی(BMI) در گروه اول 621\1±94\22 و در گروه دوم نیز 241\1±81\22 بود. بعد از مصرف این دارو ها کاهش BMI تفاوت آماری معنی داری را در گروهها نشان نداد (آزمون t زوج با 644\0 p= برای ویتاگنوس و 085\0 p= برای گل مغربی). نتیجه گیری: اگرچه دو داروی ویتاگنوس و گل مغربی دارای ترکیباتی بوده که با ایجاد تغییرات هورمونی یا متابولیک در بدن می توانند موجب کاهش وزن و چاقی شوند ولی در این مطالعه چنین تاثیری مشاهده نشد و استفاده از داروی گل مغربی برای این منظور با توجه به قیمت بالای آن توصیه نمی شود. کلید واژه ها: ویتاگنوس، گل مغربی، داروهای گیاهی، شاخص توده بدنی، BMI، ماستالژی.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه