توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سلامت و نقش آن در توسعه پایدار شهری
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۹
بدون تردید سلامت و توسعه ارتباط تنگاتنگی بایکدیگردارندوبرخورداری ازسلامت جسمی روانی واجتماعی ازحقوق مسلم فردی واجتماعی است و داشتن جسم وروح سالم یکی اززیربناهای مهم توسعه همه جانبه هرجامعه ای راتشکیل میدهد توسعه وگسترش شهرنشینی وروند افزایش جمعیت شهری مسئله استفاده بهینه ازمنابع حفظ محیط زیست وزمین های کشاورزی جلوگیری ازالودگی منابع آب واستفاده ازانرژیهای سالم و تجدید پذیر را بااهمیت تر می نماید عوامل زیست محیطی که بیشترین تاثیر را برسلامت دارند درجای خود فشارهای زیادی را برمحیط زیست اعمال می کنند این تاثیرات ازطریق عواملی مثل رشدجمعیت توزیع نامتناسب منابع الگوهای مصرف توسعه صنعتی و اجزا توسعه اقتصادی ارزیابی میشوند بطورکلی کیفیت محیط زیست یک عامل تعیین کننده بطور مستقیم وغیرمستقیم برسلامت انسان است اختلال درطبیعت و تخریب محیط زیست یک عامل بسیارموثر درکاهش سطح سلامت و کیفیت زندگی و مانع سخت درروند توسعه پایدار است نقش سلامت ازدوجنبه اهمیت دارد تاثیر سلامت به عنوان عاملی برای تحقق توسعه پایدار و تاثیر توسعه پایدار درارتقای سلامت نتیجه آن که داشتن افراد سالم ضمانت پرورش جامعه سالم دراینده و اساس توسعه پایداراست و بایستی اقدامات بهداشتی برمبنای سلامت سیاستهای متناسب درتمام سطوح اعم ازمحلی ملی منطقه ای و جهانی صورت پذیرد

۲پروژه شهرسالم، رویکردی نوین درمسیرتوسعه پایدارمطالعه موردی شهرنیشابور
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
انقلاب صنعتی و به دنبال آن پیشرفت تکنولوژی درجهان آن چنان به مسائل و مشکلات زیست محیطی سرعت بخشید که امروزمسائلی همچون افزایش بی رویه جمعیت الودگی های زیست محیطی بهره برداری بیش ازحدازمنابع طبیعی تخریب اکوسیستم ها و غیره اندیشمندان را برآن داشت تابا ریشه یابی مسائل موجود اقدام به ارایه راه حلهای سریع و قابل وصول نماید یکی ازمهمترین مسائل امروزی دنیا تامین سلامت وب هداشت جامعه است که پروژه شهرسالم باتلاشهای مستمر سازمان بهداشت جهانی wHO تامین کننده این موضوع است پروژه شهرهای سالم که ازسال 1986درکنفرانس آتاوای کاناداچهارچوب آ« مشخص گردید رویکردی نوین برای رسیدن به توسعه پایدار محسوب میگردد دراین پژوهش بهدلیل گستردگی شاخصهای تعیین کننده شهرهای سالم تنها شاخص سلامت و زیرشاخصهای آن درشهرنیشابور مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه ای تطبیقی بامیانگین آن دربین چندکشورباتوسعه بسیاربالا انجام گرفت ونتیجه این بود که دربسیاری مولفه های شاخص سلامت فاصله اشکاری بین دومیانگین مشاهده میگردد نتیجه آن که بالا بردن کیفیت خدمات دهی و نظارت و مدیریت کیفیت درتمامی بخشهای زندگی شهروندان سبب ارتقای کیفیت زندگی ورفاه مردم و به تبع آن توسعه یافتگی جامعه و زمینه سازدستیابی به اهدافمدنظر جهت رسیدن به شاخصهای شهرسالم و درپی آن توسعه پایدار میگردد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه