توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گیاه رزماری (. Rosmarinus officinalis L ) بر روی قارچ Alternaria sp. عامل لکه موجی برگ خیار گلخانه ای در استان یزد در شرایط گلخانه
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
فعالیت ضد قارچی مقادیر 1، 3 و 5 میکرولیتر از اسانس گیاه رزماری بر روی رشد میسلیوم های قارچ . Alternaria sp با استفاده ازروش دیسک کاغذی بررسی گردید. نمونه های تحت آزمایش تا هفت روز در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری و هر روزه موردبازبینی قرار گرفتند. تمام مقادیر اسانس به طور معنی داری رشد میسلیومی بیمارگر را محدود کرده و حد اکثر بازدارندگی رشد در نمونه هایی که در معرض 5 میکرولیتر از اسانس قرار گرفته بودند مشاهده شد. خاصیت بازدارندگی اسانسها، تحت تاثیر میزان اسانس مورد استفاده و زمان نگهداری قرار داشت. در نمونه هایی که با یک میکرولیتر از اسانس تیمار شده بودند حد اکثر خاصیت بازدارندگی اسانس در روز اول مشاهده شده و با گذشت زمان ( روز اول تا ششم) کاهش یافت. در نمونه هایی که با سه و پنج میکرولیتر تیمار شده بودند به ترتیب بعد از دو و سه روز نگهداری حداکثر بازدارندگی مشاهده شد. این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس رزماری را نشان داده و می توان از آن در مدیریت کنترل بیماریها استفاده نمود

۲استفاده ازPyrolignious acid حاصل ازفراوری بقایای چوب برای کنترل بیماریهای قارچی خاکزاد خیارگلخانه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
بازیافت زایدات چوبی علاوهبر کاهش مخاطرات زیست محیطی می تواند درراستای اهداف کشاورزی ارگانیک جایگزین سموم شیمیایی شود دراین بررسی Pyrolignious acid تولید شده ازضایعات چوب درایران برروی رشد بیمارگرهای قارچی خاکزاد خیارگلخانه ای درشرایط ازمایشگاه بررسی شد برای این منظور بیمارگره ای Pythium aphanidermatum ، Sclerotinia sclerotiorum ،ٚ Rhizoctonia solani درازمایشگاه تحت تاثیر غلظت های مختلف 0\75تا0درصد حجمی PA قرارگرفتند ازمایش مشابهی نیز برای بررسی اثرمواد فرار PA انجام شد نتایج نشان داد که متابولیت های فراروغیرفرار PA بررشد قارچهای بیمارگرخاک زادP. aphanidermatum ، S. sclerotiorum ٚ R. solani درسطح 5درصد بصورت معنی داری اثرات بازدارندگی داشتند.

۳گروههای سازگاری رویشی نژادهای FUSARIUM OXYSPORUM F. SP.MELONIS در ایران و سایر جدایه های FUSARIUM OXYSPORUM از اراضی بکر و زراعی منطقه مهارلوی فارس
اطلاعات انتشار: ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۴بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Monosporascus cannonballus عامل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال خربزه در ایران با استفاده از نشانگر rep–PCR
اطلاعات انتشار: بيماريهاي گياهي، , دوره  ۴۸ , شماره  ۱ (پياپي ۱۸۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بیماری پوسیدگی ریشه و زوال خربزه ناشی از قارچ Monosporascus cannonballus یکی از مهم ترین بیماری های قارچی خربزه در ایران می باشد. تاکنون اطلاعی از ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ عامل بیماری در ایران در دست نمی باشد. در این بررسی، جدایه های M. cannonballus از بوته های آلوده طالبی، خربزه و هندوانه از مناطق مختلف کشور مانند اصفهان، یزد، تهران، فارس، سمنان، مرکزی، خراسان رضوی، قزوین، سیستان و بلوچستان جمع آوری گردیدند. تنوع ژنتیکی 50 جدایه با استفاده از نشانگر rep–PCR و آغازگرهای ‏BOX و ERIC با تکثیر قطعاتی از DNA تعیین گردید. اندازه قطعات تکثیر شده بین 100 bp تا 1500 bp در نوسان بود. میانگین تنوع ژنتیکی در بین جدایه های این بیمارگر در کشور 0.32 محاسبه شد. تجزیه خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه دایس و روش UPGMA وجود 100 درصد تشابه را بین برخی از جدایه ها که از مناطق مختلف جمع آوری شده بودند نشان داد. از نظر ویژگی های مورفولوژیکی نظیر شکل و رنگ پرگنه جدایه ها در محیط کشت و تنوع ژنتیکی مولکولی آنها ارتباط وجود داشت به طوری که بر این اساس و در سطح تشابه 80 درصد جدایه ها در سه گروه مختلف قرار گرفتند. در سطح تشابه 70 درصد جدایه ها بر اساس نوع میزبان در دو گروه مختلف قرار گرفتند. قدرت تمایز بالای این نشانگر نشان داد که می توان از rep–PCR به عنوان یک روش مفید و سریع برای بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های M. cannonballus استفاده کرد.

۵استخراج و شناسایی توکسینهای قارچ Monosporascus cannonballus عامل پوسیدگی ریشه و زوال خربزه
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
بیماری های خاک زاد از عوامل محدود کننده محصولات جالیزی به ویژه خربزه هستند و در این بین پوسیدگی ریشه و زوال بوته های خربزه بیماری مهمی است که به وسیله بسیاری از بیمارگرهای قارچی خاک زاد مانند cannonballus Monosporascus ایجاد می شود. کنترل این بیماری به کمک روش های co–suppression با استفاده از dsRNA برداشت میوه، تولید و استفاده از ارقام مقاوم (تولید با یکی از روش هی اصلاح موتاسیونی، دورگ گیری و تنوع سوماکلونال) و استفاده از قارچ کش ها و یا سایر ماد شیمیایی چون هورمون های گیاهی صورت می گیرد. راه دیگر کنترل ، شناخت مواد مترشحه بیماری زای این قارچ است که می تواند به عنوان یک ابزار ردیابی انواع مقاوم به ویژه در کشت بافت به کارآید. در این تحقیق قارچ Monosporascus cannonballus بر روی محیط کشت مایع FCM کشت داده شد و متابولیتهای بالا و زیر 10 کیلو دالتون با فیلتر 45\ میکرون (آمیکون) جداسازی شدند و اثبات بیماریزایی آنها بر روی گیاه انجام شد.

۶بررسی اثرات تلفیقی سرکه چوب و تی کمپوست بر بیماری های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه
اطلاعات انتشار: مهار زيستي در گياه پزشكي، , دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۷خواص ضدمیکروبی عصاره خام قارچ Trichoderma harzianum–1103 و نقش بیوکنترلی آن
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي سلولي و مولكولي (زيست شناسي ايران)، , دوره  ۲۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه، عصاره خام قارچ 1103– Trichoderma harzianum تهیه شد و اثر بازدارندگی آن بر طیفی از باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی و تعدادی از گونه های قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره سبب کنترل باکتریهای پاتوژن شامل Escherichia coli، Bacillus subtilis، Pseudomonas fluorescens، Salmonella typhi، Staphylococcus aureus و Xanthomonas citri (NIGEB–88, NIGEB–9322)، و قارچهای پاتوژن Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani شد اما اثری بر پکتوباکتر Erwinia amylovora نداشت. اثر بیوکنترلی ترکیب ضد میکروبی موجود در عصاره در تیمار با تریپسین از بین رفت و در حضور SDS کاهش یافت که نشان از پروتئینی بودن طبیعت آن دارد. این پروتئین ضد میکروبی توانست به مدت نیم ساعت دمای 100 درجه سانتی گراد را تحمل کند و همچنین در طیفی از pHهای اسیدی و قلیایی (4–9) پایدار بماند. بدین ترتیب، دستاوردهای این تحقیق نشان از جداسازی یک پروتئین ضد میکروبی قارچی مقاوم در برابر حرارت را دارد که می تواند در آینده به عنوان عامل بیوکنترل مورد استفاده قرار بگیرد.

۸مطالعه تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال خربزه در ایران
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
بیماری پوسیدگی ریشه و زوال خربزه ناشی از Monosporascus cannonballus یکی از مهمترین بیماری های قارچی خربزه در ایران می باشد. با توجه به جدید بودن این بیماری، اطلاعی از ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ عامل بیماری در ایران در دست نمی باشد. در این بررسی، جدایه های M. cannonballus از بوته های آلوده طالبی، خربزه و هندوانه از استانهای مختلف کشورجمع آوری شدند. تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای این بیمارگر در یک نمونه مشتمل بر 50 جدایه با استفاده از روش rep– PCR و آغازگرهای ERIC1 و 2 BOX با تکثیر قطعاتی از DNA تعیین گردید. اندازه قطعات تکثیر شده بین 100 تا bp 1500 در نوسان بود. تجزیه خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه دایس و روش UPGMA هایی که از مناطق مختلف جمع آوری شده بودند نشان داد. بین ظاهر پرگنه جدایه ها در محیط کشت، بیماریزایی و گروه ژنتیکی آنها ارتباط وجود داشت به طوریکه بر این اساس و در سطح تشابه 80 % جدایه ها در سه گروه مختلف قرار گرفتند. قدرت تمایز بالای این نشانگر نشان داد که می توان از rep–PCR به عنوان یک روش مفید و سریع برای بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Monosporascus cannonballus استفاده کرد.

۹PCR جداسازی و شناسایی قارچ عامل بوته میری در هندوانه و خربزه با استفاده از روش
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
بیماری پوسیدگی ریشه و زوال خربزه و هندوانه با عامل Monosporascus cannonballus یکیاز مهمترین بیماریهای این گیاهان و خانواده آنها می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی پاتوژن مولد این بیماری با استفاده از روشهای کلاسیک و ملکولی می89 از مناطق مختلف کشور مانند استانهای سمنان، یزد، اصفهان، فارس، خراسان، سیستان وبلوچستان و – باشد. در سالهای 88 قزوین از بوته های هندوانه ، خربزه ، طالبی و گرمک با علائم زردی، پژمردگی و بوته میری نمونه های گیاهی جمع آوری گردید وب ر اساس خصوصیات مرفولوژیکی جداسازی و شناسایی شد( 7). از آنجائیکه تشخیص این M. cannonballus قارچ عامل بیماری DNA بیماری بر اساس خواص مرفولوژیک با مشکلاتی همراه می باشد یکسری آزمایشات ملکولی با پرایمرهای اختصاصی بهمراهجدایه ها استخراج شد و با استفاده از پرایمر DNA که تولید باند مشخص قابل پیش بینی می کند، اقدام گردید. بدین منظور اختصاصی در واکنش زنجیره پلیمراز مورد استفاده قرار گرفتند که در نتیجه بر روی ژل آگارز قطعه ای با اندازه تقریبی 112 %96 NCBI واقع در سامانه اطلاعاتی M. cannonballus جفت باز تکثیر و مشاهده گردید. توالی قطعه تکثیر شده با توالی های همولوژی نشان داد. بر اساس آزمایشات انجام شده، این تحقیق تائید کرد که عامل بیماری از بوته های هندوانه ، خربزه ، طالبی و گرمک آلوده با استفاده از پرایمر اختصاصی قابل شناسایی است.

۱۰کنترل بوته میری و افزایش برخی از صفات رشدی خیار گلخانه ای با استفاده از سرکه ی چوب مرکبات
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۱۳
چکیده یکی از روش‌های نوین کنترل بیماری‌های گیاهی بویژه در تولید محصولات ارگانیک، استفاده از مواد و ترکیبات طبیعی است. در این تحقیق، اثرات ضد قارچی سرکه ی چوب یا pyroligneous acid بر قارچ های Phytophthora drechsleri و Pythium aphanidermatum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و نیز برخی صفات رشدی بوته های خیار مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ترکیبات غیرفرار سرکه ی چوب با اضافه نمودن دیسک‌های قارچی به پتری‌های حاوی PDA و غلظت‌های 025\0، 05\0، 125\0، 25\0، 37\0، 5\0، 75\0 و صفر درصد حجمی سرکه ی چوب انجام شد. در بررسی تاثیر ترکیبات فرار، دیسک‌های میسلیومی هر یک از بیمارگرها در یک طرف پتری‌های تیغه‌دار حاوی PDA قرار گرفته و غلظت‌های فوق الذکر سرکه در طرف دیگر اضافه شد. نتایج نشان داد که ترکیبات فرار و غیرفرار سرکه ی چوب باعث کاهش معنی‌دار رشد میسیلیومی قارچ های P. aphanidermatum و P. drechsleriدر سطح 5% شدند. در گلخانه غلظت های موثر از سرکه ی چوب در شرایط آزمایشگاه انتخاب و به خاک گلدان‌های آلوده به قارچهای فوق و شاهد اضافه شدند. نتایج نشان داد که همه غلظت‌های سرکه ی چوب سبب کاهش معنی دار میزان بیماری شدند. در بررسی اثرات سرکه ی چوب بر شاخص‌های رشدی بوته‌های خیار، سرکه ی چوب سبب افزایش کلیه ی شاخص‌های رشدی شامل ارتفاع تاج، وزن تر و خشک تاج، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه نسبت به شاهد گردید (05\0=?). واژه‌های کلیدی: بیماری های خاکزاد، پیرولیگنیوس اسید، قارچ ایستایی، مواد با منشا طبیعی، مواد تحریک کننده رشد.

۱۱بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و ورمی‌کمپوست در کنترل قارچ Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی خیار گلخانه‌ای
اطلاعات انتشار: آف‍ات‌ و ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پژمردگی ورتیسیلیومی، با عاملVerticillium dahliae ، از بیماری‌های مهم خیار در بسیاری از گلخانه‌های تولید این محصول می‌باشد. در این تحقیق، اثرات ضد قارچی متابولیت‌های فرار و غیرفرار سرکه‌ی چوب(pyroligneous acid) بر رشد این قارچ در شرایط آزمایشگاه به همراه تاثیر توام سرکه‌ی چوب و ورمی کمپوست، درکنترل این بیماری در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی متابولیت‌های غیرفرار و فرار در غلظت‌های 025\0، 05\0، 125\0، 25\0، 37\0، 5\0، 75\0 و صفر درصد حجمی سرکه‌ی چوب انجام شد. کلیه آزمایش‌ها در 4 تکرار و با اندازه‌گیری روزانه قطر کلنی به مدت 10 روز انجام گردید. ترکیبات فرار و غیر فرار باعث کاهش معنی دار رشد میسیلیومی V. dahliaeدر سطح 5% شدند. در گلخانه، غلظت‌های 125\0، 25\0و 5\0 درصد سرکه‌ی چوب در فواصل 1 و 14 روز بعد از نشا ‌کاری به خاک گلدان‌های حاوی و یا فاقد ورمی‌کمپوست اضافه شد. ارزیابی تیمارها از طریق تعیین درصد شدت بیماری و نیز تعیین وزن تر، وزن خشک تاج و ریشه، طول ریشه‌ها و ارتفاع گیاه نشان داد که هر سه غلظت سرکه‌ی چوب باعث کاهش معنی‌دار شدت بیماری نسبت به شاهد شد (05\0=?). ترکیب ورمی‌کمپوست و سرکه‌ی چوب، سبب کاهش شدت بیماری‌زایی بیمارگر به میزان 76 درصد در قیاس با شاهد شد. همچنین این ترکیب، موجب افزایش وزن ریشه و تاج گیاه در مقایسه با شاهد گردید (05\0=?).

۱۲سکروتوم قارچ– 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)، بيست و هشتم،شماره۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه، عصاره خام قارچ 1103– Trichoderma harzianum تهیه شد و اثر بازدارندگی آن بر طیفی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و تعدادی از گونه های قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره سبب کنترل باکتری های پاتوژن شامل Escherichia coli، Bacillus subtilis، Pseudomonas fluorescens، Salmonella typhi، Staphylococcus aureus و Xanthomonas citri (NIGEB–88 ، NIGEB–9322) و همین طور قارچ های پاتوژن Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani شد اما اثری بر پکتوباکتر Erwinia amylovora نداشت. اثر بیوکنترلی ترکیب ضد میکروبی موجود در عصاره در تیمار با تریپسین از بین رفت و در حضور SDS کاهش یافت که نشان از پروتئینی بودن طبیعت آن دارد. این پروتئین ضد میکروبی توانست به مدت نیم ساعت دمای 100 درجه سانتی گراد را تحمل کند و همچنین در طیفی از pHهای اسیدی و قلیایی (9–4) پایدار بماند. بدین ترتیب، دستاوردهای ما نشان از جداسازی یک پروتئین ضد میکروبی قارچی مقاوم در برابر حرارت را دارد که می تواند در آینده به عنوان عامل بیوکنترل مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۳تشخیص Monosporascus cannonballus از بوته های طالبی و خربزه با استفاده از ابزار ملکولی (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: Journal Of Crop Protection، اول،شماره۴، Dec ۲۰۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه