توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱وضعیت درآمدهای کشور طی سالهای 1349 لغایت 1389
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمدهای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تأمین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار ا قتصادی آنها دارد. لذا در پژوهش حاضر محقق با به کارگیری نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون آنالیز واریانس به بررسی درآمدهای کشور (درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) طی شش دوره زمانی قبل از انقلاب، جنگ تحمیلی، برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه پرداخته است. نتایج حکایت از آن دارند که در سطح اطمینان 95 درصد درآمدهای حاصل از منابع نفتی در حال کاهش است ولی درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری نداشته که بتواند کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید و بخش اعظمی از کاهش درآمدهای نفتی با افزایش سایر درآمدهای کشور جبران گردیده، اما این افزایش درآمدها پاسخگوی کسری های موجود نیست. در اینجاست که نیاز به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر روز به روز محسوس تر می گردد.

۲پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور با استفاده از مدل سری های زمانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
اتکای بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان های شدید و غیرقابل پیش بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کلی درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی گری به وجود آورده که د ولت های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می کنند و درصدد آن هستند تا با افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و هماهنگ نمودن دخل و خرج دولت با این گونه از درآمدها، کشور را ار وابستگی به درآمدهای نفتی برهانند. لذا ضروری به نظر می رسد که ابتدا درآمدهای مالیاتی کشور را پیش بینی نمایند تا بوانند هزینه های لازم جهت اداره امور مملکت را با این درآمدها هماهنگ سازند و سپس راهکارهایی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه نمایند. لذا در پژوهش حاضر محقق با به کارگیری نرم افزار SPSS ابتدا به وجود رابطه بین انواع درآمدها و پرداخت های دولت طی سال های 1349 لغایت 1389 و سپس به پیش بینی مدل سری زمانی درآمدهای مالیاتی کشور در این مقطع زمانی پرداخته است. نتایج نشان می دهند که در سطح اطمینان 95 درصد همبستگی مثبت معناداری بین درآمدهای نفتی و هزینه های ع مرانی و همچنین درآمدهای مالیاتی و هزینه های جاری د ولت و جود دارد، ولی درآمدهای مالیاتی به تنهایی کفاف هزینه های جاری کشور را نمی دهند و دولت ها مجبورند که این کسری را ازطریق درآمدهای نفتی جبران نمایند. همچنین نشان داده شده است که درآمدهای مالیاتی ک شور از مدل سری زمانی (ARIMA(1,2,0 تبعیت می نمایند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه