توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱جایابی بهینه خازن ها در سیستمهای توزیع با استفاده از منطق فازی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله روش جدیدی برای رسیدن به پاسخ بهینه برای جابجایی خازنها در سیستم های توزیع مبتنی بر منطق فازی و استفاده از روش نوین ریاضیات بازه ای ارائه می شود . نرم افزارتهیه شده از فازی سازی تابع هدف و متغیرهای به کار برده شده در بهینه سازی استفاده می کند . الگوریتم بهینه سازی بر اساس برنامه ریزی پویا در محیط فازی است که در هر تکرار الگوریتم،جوابی بهینه برای یک واحد خازنی به دست می آورد . برای محدود سازی فضای جستجوی مسئله ،از بررسی حساسیت بر روی شبکه مورد نظر استفاده گردیده است که با این عمل تعداد محدودی از گره ها برای خازن گذاری انتخاب می شوند . بهینه سازی به صورتی انجام می پذیرد که قیود موجود در مسئله رعایت شود . با درنظر گرفتن پارامترها به صورت فازی مشاهده می شود که حل مسئله به سیستم واقعی نزدیکتر شده و جواب نهایی بهبود بهتری از خود نشان میدهد . برای محاسبه تابع هدف از پخش بار قابل اجرا برروی شبکه های توزیع بهره گرفته شد . روش پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه که داده های آن معلوم هستند اجرا گردید و مشاهده شد که در مقایسه با سایر روشها نتایج بهتری حاصل می گردد

۲کاربرد سیستمهای نمایش وضعیت و شبکه های محلی در برنامه ریزی حذف بار سیستمهای قدرت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف این مقاله برنام هریزی حذف بار با استفاده از سیستمهای نمایش وضعیت و تکنولوژیهای شبکه میباشد.
پیشرفتهای تکنولوژی در شبک ههای کامپیوتری و ارتباطات, مسیرها را برای طراحی سریع و درست حذف بار با قیمت
کم، آسودگی مناسب، قابلیتهای دسترسی از راه دور هموار کرده است. سیست مهای شبک های با طراح یهای گوناگون
م یتوانند برای نظارت و کنترل سیستم قدرت بکار گرفته شوند. برنام هریزی حذف بار ب یوقفه اطلاعات تولید و بارها
را از طریق شبکه محلی جم عآوری کرده و تصمیم گیریهای مورد نیاز مرتبط با حذف بار انجام می شود.

۳کاربرد شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی درتشخیص خطای ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله سعی شده با مروری بر کارهای موجود برخی از روشهای آشکارسازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور قدرت بوسیله تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور (DGA) مورد بررسی قرار گرفته و روشی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی به منظور تحلیل دادهها و تشخیص خطا ارائه گردد.. این شبکه به صورت کارآمد جهت تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت پیشنهاد میگردد. شبکه مورد استفاده در این کار از نوع شبکه با تابع پایه شعاعی (RBF) بوده که مزایای عمومی شبکه های عصبی به اضافه سرعت بیشتر در یادگیری را برخوردار است. نتایج کار نشان م یدهد که این شبکه می تواند با دقت و سرعت مناسب عیبیابی ترانسفورماتور را بدون نیاز به بیبرق کردن آن انجام دهد.

۴تعیین نیازهای سخت افزاری کنترل مستقیم بار در مدیریت مصرف انرژی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۶
برنامه های کنترل بار تاسیسات شامل کنترل مستقیم بار و برنامه های وقفه بار بوده که مبنای انتخاب بارهای قابل کنترل است کنترل مستقیم بار DLC به برنامه هایی اشاره دارد که می تواند با کنترل مستقیم اپراتور سیستم تاسیسات بارهای مشترکین را در دفعاتی از پیک سالانه بار از طریق تجهیزات نصب شده در مکان خریدار و مطابق قرار داد تهیه شده قطع نماید دراین مقاله پس از بررسی تعاریف کنترل مستقیم بار و اهمیت موضوع روش اجرای کار و نیازهای مرتبط با آن تعیین می شود از نکات کلیدی اجرای برنامه های کنترل مستقیم بار ساختار و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز شبکه برای اجرا است که دراین کار بطور خاص مورد بررسی قرار گرفته اند.

۵آشکارسازی دود در تصاویر ویدیویی در محیط باز
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله روش جدیدی برای آشکارسازی و ردگیری خودکار دود در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش منحنی فعال ارایه می شود. روش های پیشین براساس دو مشخصه ی رنگ و حرکت انجام می شدند که امکان خطای زیادی داشتند. در این تحقیق استفاده از مشخصه ی بی نظمی به کمک دو مشخصه ی قبلی، خطای سیستم را بسیار کمتر می کند. مرحله ی اول به کمک الگوریتم های تفاضلی، دود و یا هر شی متحرک موجود در تصویر آشکار می گردد. مرحله دوم به کمک خصوصیات رنگ و بی نظمی، دود از دیگر اشیای متحرک موجود در تصویر تمیز داده می شود.

۶تاثیر نقطه کار مزارع بادی بر دینامیک سیستم قدرت
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در مزرعه های بادی از تکنولوژی ماشین های سرعت متغیر برای ارتقای کارایی ژنراتورهای برق استفاده می شود. ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه در زمره ماشین هایی هستند که در سطح گسترده به کار گرفته می شوند واز همین رو فاکتورهای پایداری آنها در عمل مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. استفاده از این تکنولوژی ها باعث می شود که نیاز به بررسی رفتار توربین های بادی تحت اغتشاشات و اختلالات مختلف در نقاط کار مختلف بالا رود. در این مقاله به بررسی و تحلیل پایداری در حضور یک اختلال کوچک و یک اختلال بزرگ در نقاط کار مختلف پرداخته شده است. هدف از این بررسی، تاثیر نقاط کار مزارع بادی بر مشخصات دینامیکی می باشد، شبیه سازی های انجام شده با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است.

۷بهبود شاخص فروافتادگی ولتاژ در شبکه های توزیع شعاعی با بازآرایی همزمان با سایزیابی منبع تولید پراکنده به کمک الگوریتم تجمعی ذرات
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
میزان بارهای حساس در شبکه های توزیع با گذشت زمان در حال افزایش است. نگهداشتن ولتاژ این بار ها در محدوده مجاز از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از دلایل مهم فروافتادگی ولتاژ رخ دادن خطا در شبکه است. در گذشته، هر یک ازروش های بازآرایی و نصب منابع تولید پراکنده( DG ) به طور جداگانه به منظور بهبود فروافتادگی ولتاژ بعد از خطا به کار رفته اند هرچندکه در استفاده از هر یک از اینروش ها به تنهایی با محدویت های عملی زیادی روبرو هستیم. کار اصلی انجام شده در این مقاله، استفاده همزمان از بازآرایی و نصب DG به منظور کاهش شاخص فروافتادگی ولتاژ است که به ما کمک می کند تا بر این محدودی تها غلبه کنیم. شاخص در نظر گرفته شدهدر این مقاله، تعداد دفعاتی است که ولتاژ در این بارها به مقداری پایینتر از مقدار بحرانی سقوط می کند. به منظور یافتن ظرفیت بهینه DG و آرایش بهینه شبکه، از الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات باینری (BPSO) اصلاح شده استفاده گردیده است. شبکه مورد بررسی در این مقاله یکی از شبکه های تست در اکثر مقالاتی که بازآرایی را به نحوی انجام داده اند بوده است. نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی و مقایسه آن با رو شهای قبلی، کارایی آن را به خوبی نشان می دهد

۸مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ ها مبتنی بر بهینه‌سازی ابتکاری
اطلاعات انتشار: سد و نيروگاه برق آبي، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با افزایش کاربرد سیستمهای آبی در فرآیندهای مختلف، الکتروپمپ‌ها به صورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد به دلیل بهره برداری غلط و قدیمی بودن تکنولوژی‌های موجود، تلفات در این الکتروپمپها قابل توجه بوده و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به جامعه و محیط زیست می‌شود. از این رو، در تحقیقات اخیر به این موضوع توجه خاصی شده و راه حل‌های مختلفی برای حل این مشکل ارایه شده است. مصرف کننده‌ اصلی توان در شبکه‌های پمپاژ آب، موتورهای القایی موجود در الکتروپمپ‌ها هستند بنابراین کاهش مصرف در این موتورها باعث کاهش مصرف توان در شبکه پمپاژ می شود. مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ‌ها و ارایه یک برنامه زمان بندی مناسب می‌تواند مصرف انرژی را در این سیستم بهینه کند که این بهینه‌سازی می‌تواند باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های انرژی شود. در این مقاله با بررسی شرایط موجود در شبکه‌های پمپاژ آب، راه حلی برای بهینه‌سازی پاسخگویی الکتروپمپ‌ها ارایه شده است. برای حل مسیله بهینه سازی یک الگوریتم ابتکاری استفاده شده است که با شبیه‌سازی‌های انجام شده کارآمدی روش پیشنهادی نشان داده شده ‌است.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه