توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل و ارزیابی ویژگی های مورفوتکتونیکی و نئوتکتونیکی دامنه جنوبی کوهستان سبلان
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۲۴
کوهستان سبلان یکی از واحدهای مورفوتکتونیک شمال غرب کشور است که به دلیل وسعت قابل ملاحظه آن در پژوهش حاضر تنها به بررسی ویژگی های مورفوتکتونیک و نئوتکتونیک دامنه جنوبی آن پرداخته شده است. منطقه انتخابی دارای مختصات جغرافیایی 47° 36’ تا 48° 00’ طول شرقی و 37° 56’ تا 38° 14’ عرض شمالی است. این منطقه از نظر هیدروگرافی متشکل از حوضه های پیسلرچای، آغمیون چای، بیوک چای (از زیرحوضه های رودخانه آجی چای) و آغلاغان چای (از زیرحوضه های بالخلوچای اردبیل) است. گسل های اصلی و فرعی متعددی در دامنه جنوبی سبلان وجود دارد که آثار ژئومورفولوژی قابل توجهی به جا گذاشته اند. از پدیده های مورفوتکتونیک عمده شناسایی شده می توان به دره های خطی، انحراف آبراهه ها، پشته های مسدودکننده، جابجایی مخروط افکنه ها و چشمه های معدنی اشاره کرد.اگر چه کوهستان سبلان از دوره میوسن فعال بوده اما مخروط اصلی آن در طی کواترنر تشکیل شده است (زمردیان 1381)، لذا این منطقه می تواند جزو مناطق فعال تکتونیکی باشد. جهت بررسی ویژگی های تکتونیک جوان و ارزیابی میزان فعالیت آن در منطقه، سعی شده است از شاخص های متعدد ژئومورفیک استفاده شود تا نتایج صحیحی در این مورد گرفته شود. شاخص های استفاده شده شامل تضاریس جبهه کوهستان (Smf)، نسبت بین پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf) نسبت شکل حوضه زهکشی (Bs)، شاخص عدم تقارن توپوگرافی (Af)، عامل تقارن توپوگرافی (T) و شاخص ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی (IAT) می باشد. این شاخص ها به تفکیک در 4 حوضه زهکشی منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج شاخص های (Smf) و (Vf) برای دو حوضه حالت فعال و برای دو حوضه دیگر شرایط نیمه فعال نشان می دهد. شاخص نسبت شکل برای تمامی حوضه ها شرایط فعال تکتونیکی را مشخص می سازد. نتایج شاخص های تقارن و عدم تقارن توپوگرافی هم تاییدکننده نتایج شاخص های فوق است. در نهایت سعی شده است از شاخص IAT نیز استفاده شود. گفتنی است شاخص IAT از متوسط کلاس های مختلف شاخص های ژئومورفیک به دست می آید و وضعیت کلی فعالیت های نئوتکتونیکی مناطق را مشخص می سازد. مطابق نتایج این شاخص، سه حوضه از چهار حوضه منطقه دارای نوع فعالیت زیاد و حوضه چهارم (بیوک چای) دارای فعالیت متوسط است. بنابراین دامنه جنوبی کوهستان سبلان به عنوان بخشی از کل واحد مورفولوژی و کوهستان، از نظر تکتونیکی هنوز هم فعال است.

۲راهکارهای ارتقای سلامت اداری بر اساس الگوی حکمرانی خوب با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۷
مبارزه با فساد اداری، نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت نمی تواند متکفل، سلامت اداری گردد. تعامل میان سه ضلع دولت، بخش خصوصی و نهاد مدنی، متضمن رسیدن به شرایط مطلوبتر خواهد بود. یکی از رویکردهای مطرح در این زمینه، الگوی حکمرانی خوب است. مطابق این الگو، هر سه ضلع فوق الذکر، در به سرانجام رساندن تلاشهای ضد فساد نقشی بسزا دارند. با استفاده از روش اسنادی به مطالعه نظاممند منابع دست اول در حوزه مفاهیم مربوطه پرداخته شد. به دلیل اهمیت نقش نهاد مدنی، تمرکز این مقاله در توجه به فعال ساختن جایگاه مردم در مبارزه با فساد اداری است. مطابق این نظرگاه، ابزار رسانههای اجتماعی، عامل تقویت ضلع مدنی رویکرد الگوی حکمران خوب در مبارزه با فساد اداری است.

۳تحلیل و ارزیابی ویژگی های مورفوتکتونیکی و نیوتکتونیکی دامنه جنوبی کوهستان سبلان
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي، سال
تعداد صفحات: ۲۴
کوهستان سبلان یکی از واحدهای مورفوتکتونیک شمال غرب کشور است که به دلیل وسعت قابل ملاحظه آن در پژوهش حاضر تنها به بررسی ویژگی های مورفوتکتونیک و نیوتکتونیک دامنه جنوبی آن پرداخته شده است. منطقه انتخابی دارای مختصات جغرافیایی ?36 ?47 تا ?00 ?48 طول شرقی و 56? ?37 تا ?14 ?38 عرض شمالی است. این منطقه از نظر هیدروگرافی متشکل از حوضه های پیسلرچای، آغمیون چای، بیوک چای (از زیرحوضه های رودخانه آجی چای) و آغلاغان چای (از زیرحوضه های بالخلوچای اردبیل) است. گسل های اصلی و فرعی متعددی در دامنه جنوبی سبلان وجود دارد که آثار ژیومورفولوژی قابل توجهی به جا گذاشته اند. از پدیده های مورفوتکتونیک عمده شناسایی شده می توان به دره های خطی، انحراف آبراهه ها، پشته های مسدودکننده، جابجایی مخروط افکنه ها و چشمه های معدنی اشاره کرد. اگرچه کوهستان سبلان از دوره میوسن فعال بوده اما مخروط اصلی آن در طی کواترنر تشکیل شده است (زمردیان 1381)، لذا این منطقه می تواند جزو مناطق فعال تکتونیکی باشد. جهت بررسی ویژگی های تکتونیک جوان و ارزیابی میزان فعالیت آن در منطقه، سعی شده است از شاخص های متعدد ژیومورفیک استفاده شود تا نتایج صحیحی در این مورد گرفته شود. شاخص های استفاده شده شامل تضاریس جبهه کوهستان (Smf)، نسبت بین پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf) نسبت شکل حوضه زهکشی (Bs)، شاخص عدم تقارن توپوگرافی (Af)، عامل تقارن توپوگرافی (T) و شاخص ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی (IAT) می باشد. این شاخص ها به تفکیک در 4 حوضه زهکشی منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج شاخص های (Smf) و (Vf) برای دو حوضه حالت فعال و برای دو حوضه دیگر شرایط نیمه فعال نشان می دهد. شاخص نسبت شکل برای تمامی حوضه ها شرایط فعال تکتونیکی را مشخص می سازد. نتایج شاخص های تقارن و عدم تقارن توپوگرافی هم تاییدکننده نتایج شاخص های فوق است. در نهایت سعی شده است از شاخص IAT نیز استفاده شود. گفتنی است شاخص IAT از متوسط کلاس های مختلف شاخص های ژیومورفیک به دست می آید و وضعیت کلی فعالیت های نیوتکتونیکی مناطق را مشخص می سازد. مطابق نتایج این شاخص، سه حوضه از چهار حوضه منطقه دارای نوع فعالیت زیاد و حوضه چهارم (بیوک چای) دارای فعالیت متوسط است. بنابراین دامنه جنوبی کوهستان سبلان به عنوان بخشی از کل واحد مورفولوژی و کوهستان، از نظر تکتونیکی هنوز هم فعال است.

۴تأثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد و ماده موثره گیاه دارویی ریحان بنفش
اطلاعات انتشار: دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی اثر کودهای دامی و شیمیایی نیتروژنه بر روی گیاه دارویی ریحان بنفش این آزمایش در بهار 1392 در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران واقع در فیرزوکوه به اجرا درآمد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 15=a1 کیلوگرم اوره + 9 تن کود دامی در هکتار 125= a4 + 6 تن کود دامی در هکتار 165=a5 کیلوگرم اوره + 3 تن کود دامی در هکتار ، 216=a6 کیلوگرم اوره در هکتار بودند. بیشترین مقدار درصد Limonene و درصد اسانس در مصرف 9 تن کود دامی در هکتار + 85 کیلوگرم اوره و بیشترین مقدار درصد Mentone در مصرف 216 کیلوگرم اوره در هکتار به دست آمد با توجه به اینکه در مصرف 9 تن کود دامی در هکتار + 85 کیلوگرم اوره رتبه بعدی در بیشترین مقدار درصد Mentone است بنابراین مصرف 9 تن کود دامی در هکتار + 85 کیلوگرم اوره توصیه می شود.

۵بررسی رابطه بین مدیریت سود و معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۲۹
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها است. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آن جا کهپایه بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج شرکت بوده، دارای اهمیت است. چنانچه مدیران از طریق اعمال اختیارات خوددر زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی داشتهباشند، احتمال دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی وتعهدی و معیارهای مالی اندازه گیری عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 5 ساله از سال 1388 الی 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و ازمدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. . یافته های پژوهش حاضر بیانگر این است که بین مدیریت سود اقلام تعهدی و معیارهای مالی اندازه گیری عملکرد (رشد فروش، نسبت کیو توبین و سود خالص) رابطه معناداری یافت نشد. اما در خصوص رابطه مدیریت سود فعالیتهای واقعی و معیارهای مالی اندازه گیری عملکرد، تنها با سود خالص دارای رابطه منفی و معنادار می باشد در حالی که با رشد فروش و نسبت توبین کیو رابطه معناداری یافت نشد.

۶بررسی رابطه رقابت بازار محصول با مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۲۳
رقابت در بازار محصولات، دارای اثرهای متقاوتی بر انگیزه های مدیریت در خصوص دستکاری سود و به نوعیمدیریت سودهای گزارش شده می باشد. در تعدادی از مطالعات، ساختار بازار محصولات شرکتها به عنوان عامل موثریمطرح شده است که فعالیتهای سرمایه گذاری، تامین مالی، توزیع وجوه نقد و حاکمیت شرکتی آنها را تحت تاثیر خودقرار می دهد. این در حالی است که شواهد متقاضی در خصوص اثرهای رقابت در بازار بر انگیزه های مدیران در خصوصدستکاری و مدیریت سود وجود دارد. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول ومدیریت سود اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو یک دوره 5 ساله از سال 1388 الی 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی زمانی تحقیق Eviews و از مدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصول (نسبت تمرکز) و مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معناداری یافت نشد.

۷معادله تجربی برای پیش بینی میزان آب اشباع گازطبیعی بر مبنای دادهای آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه مهندسي شيمي ايران، پانزدهم،شماره۸۵، تير ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش ابتدا مدل ترمودینامیکی با بکارگیری معادله حالت پنگ–رابینسون برای پیش بینی مقدار آب همراه متان ارائه و میزان دقت آن نسبت به داده های آزمایشگاهی برای دماهای بین 15\273 تا15\377کلوین و فشارهای بین 5\0تا 61\34 مگاپاسکال آزموده شد؛ خطای مطلق متوسط مدل 03611\0 به دست آمده با استفاده از داده های حاصل از مدل، شکل کلی معادله برای پیش بینی مقدار آبهمراه متان به دست آمد. سپس، برای کاهش خطای معادله نسبت به داده های تجربی، ضرایب معادله با استفاده از روش غیر خطی GRG تعیین شدند، خطای معادله حاصل برای داده ها در محدوده دمایی یادشده معادل 0403\0 به دست آمد؛ به علاوه، ضرایبی برای وجود ترکیبات سنگین تر ازمتان و وجود گازهای اسیدی معرفی شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه