توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در میزان مشارکت جوانان در فعالیتهای زیست محیطی مطالعه موردی : شهرستان رزن
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس، سال
تعداد صفحات: ۹
در پژوهش حاضر نقش سازمانهای غیردولتی در افزایش تمایل دانش آموزان به حفاظت از محیط زیست بررسی شده و جهت بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در افزایش تمایل افراد وهمچنین تأثیر آموزشهای عمومی و رسانه ای و ایجاد بسترهای لازم جهت مشارکت دانش آموزان به عضویت در سازمانهای غیر دولتی در جهت پیشبرد اهداف راهبردی در زمینه حفاظت از محیط زیست به همیاری نسل آینده جامعه بررسی شده و داده ها با روش پرسشنامه با مشارکت 022 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان رزن که به طور تصادفی انتخاب شده بودند جمع آوری گردید . پس از تکمیل و جمع آوری داده ها ونتایج ، نشان داد که انگیزه مشارکت وقبول مسئولیت در سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی بسیار بالایی در دانش آموزان وجود دارد و در صورت وجودبسترهای لازم می توان از کمکهای نسل آینده جامعه در حفاظت از محیط زیست بهره های فراوان برد ، چنانچه عضویت نسبتا بالای آنها در دیگر سازمانهای غیر دولتی ، غیر زیست محیطی حکایت از وجود علاقه و انگیزه بالای آنهابرای فعالیت در NGO ها می باشد .

۲بررسی تاثیربازار برعملکردهای اقتصادی وتوسعه شهری مطالعه موردی: شهرقروه درجزین
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۶
درپژوهش حاضربه بررسی تاثیر بازاربرعملکردهای اقتصادی وتوسعه شهری بطور کلی وهمچنین قدرت تاثیرگذاری بازارقدیمی شهرقروه درجزین برتوسعه شهری واقتصادی این شهرپرداخته شده است دراین تحقیق میزان تاثیر متغیر مستقل بازاربرپنج متغیروشاخص شهری مورد بررسی اماری قرارگرفته که اولویت بندی نتایج نشان دهنده تاثیر بازار به ترتیب براشتغال با 46درصد توسعه شهری 26درصدوجذبمهاجر 20درصدحمل ونقل شهری 5درصدوکاربری زمین 3دربد بودها ست جامعه اماری نمونه این تحقیق 300نفر بوده که 150نفر ازشهروندان شهرقروه و 150نفر ازبازاریان می باشند بررسی اماری ومحاسبه ضریب همبستگی با ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده وجود 38درصد همبستگی مابین متغیرهای وابسته با متغیر مستقل می باشد لذا ازنظر این تحقیق هرچند همبستگی بین متغیرها مثبت میباشد اما ضرورت جدی هست که بازارباتغییر رویکردها و روشهای سنتی گذشته و استفاده ازروشهای نوین تجاربت به خصوص تجارت الکترونیک ومشتری محوری و فضای مجاری بتواند به نقش واسطه ای خود میان تولید و مصرف ادامه دهد چرا که با تاثیر سایرمولفه های شهری ازقبیل جهانی شدن تجارت تجارت اینترنتی و تاثیرشرکت های فراملیتی ووجود فروشگاه های بزرگ درسطح شهرها ازقدرت تاثیر گذاری بازارها کاسته خواهد شد

۳تاثیربرنامه ریزی کالبدی برکاربریهای اراضی شهری
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر برنامه ریزی کالبدی بر کاربری اراضی شهری در یک دوره طولانی ۵۵ ساله از سال ١٣٣۵ تا ١٣٩٠ در دو دوره ٢٠ ساله ویک دوره ١۵ ساله در مورد شهر فامنین از توابع استان همدان پرداخته است.در این تحقیق ما بر اساس عواملی مانند ،مهاجرت،تحولات جمعیتی،تجارت،تفکیک زمینهای کشاورزی، و... میزان تاثیر برنامه ریزی بلند مدت طرحهای کالبدی را با استفاده از اسناد موجود در شهرداری .سایر نهادها،مورد تجزیه وتحلیل قرار داده ودراین تحقیق از روش توصیفی–تحلیلی،استفاده کرده ایم. نتایج حاصله نشان دهنده وجود ضریب همبستگی 97\0 بین متغیر مستقل برنامه ریزی و ١٢ مورد متغیر های وابسته به آن می باشد

۴تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 94–95ازنظر بررسی توجه به امراکتشافی و خلاقیتی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه اهمیت وجایگاه بررسی وتحلیل کتب درسی در هر کشوری از اهمیت وارزش خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر 49 بوده تهیه شده – بررسی میزان توجه به مهارت های اکتشافی وکاوشگری در برنامه ی درسی علوم سوم ابتدایی که در سال 49و درآن سعی شده است از روش تحلیل محتوای برنامه درسی علوم در زندگی روزمره نیز استفاده شود .و در این روش از آزمایشاتی که طراحی شده است ، جداول ونمودار ها ،فعالیت های طراحی شده و تناسب آن با زندگی روزمره موردنقد وبررسی موشکافانه ای انجام دادیم. نتایج بدست آمده بر طبق فرضیات میخواهیم بدانیم که ،کتاب علوم سوم از نظر ویژگی ظاهری و ساخ تاری آنمتناسب با ویژگی سنی دانش آموزان می باشد ، آیا به آزمایشات به درستی توجه شده است ودانش اموزان را در روش کاوشگری یاری می کند ، امتیازی که بر اساس تحلیل بدست آمده از کتاب سوم ابتدایی حاصل شد امتیاز) 67 ( می باشد که امتیازی متوسط به بالا می باشد

۵تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمان ششم ابتدایی سال تحصیلی 1394به روش ویلیام رومی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف ازپژوهش حاضرتحلیل محتوای کتاب هدیه ای اسمان پایه ششم ابتدایی متن پرسش ها و تصاویر ازمنظرفعال و غیرفعال بودن براساس روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 1394 بود جامعه موردمطالع دراین پژوهش کتاب هدیه ی اسمان پایه ی ششم ابتدایی بود کل کتاب به عنوان نمونه مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت ابزار گرداوری اطلاعات سیاهه ی تحلیل مبتنی برروش ویلیام رومی است که براساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شد واحدمطالعه درسهای مندرج درکتاب و واحدتجزیه و تحلیل متن ، پرسش ها و تصاویر کتاب است که براساس مقوله های فعال و غیرفعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آنها مشخص شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که متن کتاب هدیه ی اسمان با ضریب درگیری 0\23 متنی می باشد که دانش آموزان را اصلا به تکاپو وادار نمی کند و امکان ارایه اطلاعات علمی برای آنها وجود دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه