توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پارادایم افزایش جمعیت استان سمنان براساس رویکرد آمایش سرزمین در سال 1400
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۴
در بستر تغییرات جمعیتی، مرحل های از تحولات جمعیتی در کشور، از سال 1385 آغاز شده است که به قول جمعیت شناسان» جمعیتی نامیده می شود. این وضعیت که از آن به عنوان دوران طلایی جمعیت نیز نام برده می شود تا سال 1330 طول می کشد. در ایندوران، نسبت جمعیت در سنین فعالیت، افزایش یافته و به حداکثر خود یعنی بالای 70 درصد می رسد.با عنایت به اهمیت مقوله یجمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبرانرا که بر اساس بند » جمعیت « کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلییک اصل 110 قانون اساسی در تاریخ 30 اردیبهشت 1393 تعیین و ابلاغ نموده اند، در این سیاست رصد مستمر سیاست های جمعیتیدر ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه ی انسانی و انجام پژوهش های جمعیتی و توسعه یانسانی مورد تاکید بوده است. براساس برآورد جداول جمعیت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و نظریه پایه توسعه،پیش بینی جمعیت استان سمنان در چشم انداز 1400 ، بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار نفر می باشد وبراساس برنامه عملیاتی در برنامه پنجم توسعه، برآورد جمعیت استان در سال 1393 بالغ بر 666 هزار نفر خواهد بود.پیش بینی اینافزایش جمعیت، مبتنی بر افزایش جمعیت مهاجر و افزایش رشد طبیعی جمعیت خواهد بود. در این مقاله سعی شده است، پیش بینیجمعیت در متن نهایی نظریه پایه توسعه استان سمنان و همچنین برنامه عملیاتی در برنامه پنجم توسعه در استان را مورد توجه و بررسیقرار دهد و براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 و واقعیت های موجود، برآورد جمعیت استان در سال 1400 را ارائهدهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه