توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اسپکتروفتومتری کمپلکس انتقال بار ید و تترابوتیل آمونیوم هالیدها در محلول کلروفرم
اطلاعات انتشار: نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)، پاییز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تشکیل کمپلکس بین ید و تترابوتیل آمونیوم هالیدها (TBAX) در محلول کلروفرم در دمای 25°C به روش اسپکتروفتومتری بررسی شده است. جنبه‌های مختلف طیف‌های ید در حضور غلظت‌های مختلف نمک‌های تترابوتیل آمونیوم هالید بر حسب ویژگی‌های الکترونی ید و هالیدها مورد بحث قرار گرفته است. در مورد تترابوتیل آمونیوم یدید و در غلظت‌های بالای ید، هم کمپلکس‌های 1: 1 (I3–)  و هم 1: 2 (I5–) تشکیل شده است. ثابت‌های تشکیل کمپلکس‌های انتقال بار حاصله با فیت کردن داده های نسبت مولی محاسبه و مشخص شده که به ترتیب TBAI>TBABr>TBACI>TBAF تغییر می‌کند.


۳مطالعه اسپکتروفتومتری کمپلکس انتقال باردی آزا – 18 – کروان 6– و برم در حلال دی کلرومتان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان، سال
تعداد صفحات: ۸

۴بررسی فرسودگی تعدادی از شیشه های تاریخی با استفاده از برخی تکنیک های آنالیز فرسودگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۵بررسی امکان تولید بیودیزل از لجن تولیدی تصفیه خانه های فاضلاب
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)، سال
تعداد صفحات: ۷
تحقیقات گسترده ای در سراسر جهان برای تولید سوخت از زیست توده تجدید پذیر انجام شده است. بیودیزل، سوخت مایع تجدید پذیر تولید شده از منابع چربی ، یکی از گزینه های قابل توجه در بین منابع انرژی جایگزین می باشد. با این وجود 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده تولید بیودیزل مربوط به قیمت مواد اولیه آن مانند انواع روغن های گیاهی است. در سالهای اخیر لجن تولید شده در تصفیه خانه های فاضلاب بعنوان یک منبع رایگان و فراوان برای تولید بیودیزل مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله امکان تولید بیودیزل از لجن ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرکرد با استخراج اولیه چربی از آن و سپس تبدیل چربی استخراج شده به بیودیزل با فرایند ترانس استریفیکاسیون در حضور کاتالیست اسیدی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد بیودیزل در روش ترانس استریفیکاسیون اسیدی در دمای 70 درجه سانتیگراد و غلظت اسید سولفوریک 5 درصد در متانول، با بیشترین راندمان بدست می آید.

۶برآورد جمعیت استان سمنان براساس سناریوهای مختلف و رویکرد آمایش سرزمین در سال 1400
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
در بستر تغییرات جمعیتی، مرحلهای از تحولات جمعیتی در کشور، از سال 5831 آغاز شده است که به قول جمعیتت شناسان پنجرهی جمعیتی نامیده میشود. این وضعیت که از آن به عنوان دوران طلایی جمعیت نیز نام برده میشود تا سال 5381طول میکشد. در این دوران ، نسبت جمعیت در سنین فعالیت، افزایش یافته و به حداکثر خود یعنی بالای 01 درصد میرسد.با عنایت به اهمیت مقولهی جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یکفرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلینمودهاند، در این سیاست رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی باایجادسازوکارمناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعهی انسانی و انجام پژوهشهای جمعیتی و توسعهی انسانی مورد تاکید بوده است. براساس برآوردجداول جمعیت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نظریه پایه توسعه،پیشبینی جمعیت استان سمنان در چشم انداز 5311 ، بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار نفر میباشتد و براساس برنامه عملیاتی دربرنامه پنج توسعه، برآورد جمعیت استان در سال 5833 بالغ بر 666 هزار نفر خواهد بود.پیش بینی این افزایش جمعیت،مبتنی بر افزایش جمعیت مهاجر و افزایش رشد طبیعی جمعیت خواهد بود. در این مقاله سعی شده است، پیشبینی جمعیت در متن نهایی نظریه پایه توسعه استا سمنان و همچنین برنامه عملیاتی در برنامه پنج توسعه در استا ن را مورد توجه و بررسی قرار دهد و براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 5831 و واقعیتهای موجود، برآورد جمعیت استان درسال 5311 را ارائه دهد.

۷رتبه بندی میزان برخورداری و تحلیل فضایی شهرستانهای استان سمنان با توجه به نیازسنجی و معیارهای سازمان همیاری شهرداریها
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
همانطوری که روند توسعه یافتگی درکشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است درداخل یک کشور نیز روند توسعه یافتگی دربین استان ها و مناطق مختلف یکسان نمی باشد به عبارت دیگر به علت امکانات بالقوه منطقه ای توسعه یافتگی شهرستانهای یک استان ممکن است دربخشهای مختلف صنعتی کشاورزی و خدمات و .. بایکدیگر متجانس نباشد دراین پژوهش محقق به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرمیزان برخورداری شهرستانهای استان سمنان با استفاده ازتکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره با تتوجه به نیاز سنجی و معیارهای سازمان همیاری شهرداریها می باشد؟درروش توصیفی محقق به بررسی رتبه بندی میزان برخورداری و تحلیل فضایی شهرستانهای استان سمنان باتوجه به نیازسنجی و معیارهای سازمان همیاری شهرداریها پرداخته و پیشنهادات کاربردی ارایه میگردد جامعه اماری دراین اطلاعات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی استان سمنان می باشد برای تجزیه و تحلیل و بکارگیری الگوریتم روش TOPSIS ازنرم افزار EXCEL استفاده شده است دربرنامه های توسعه انسان باید شهرستانهایتازه تاسیس مانند میامی آرادان و سرخه که ازرتبه قابل قبولی برخوردار نبوده اند موردتوجه بیشتری قرارگیرند درتوسعه یافتگی شهرستانها به قطبهای توریستی و صنعتی استان توجه بیشتری صورت پذیرد

۸چسب های محلول در آب طبیعی
اطلاعات انتشار: صنايع چاپ و بسته بندي، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه